ศัพท์การขนส่ง

ศัพท์การขนส่งสัปดาห์นี้ ขอเสนอคำว่า "กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์"

| ท่าอากาศยาน | ถนน | ค่าภาระท่าเรือ | Tonnage |
| กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ | การบริการลูกค้า |
| ช่องทางการกระจาย | การจัดการโซ่อุปทาน |

         กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ หมายถึงกิจกรรมหลักที่ต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดกำเนิดไปยัง จุดบริโภค ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การบริการลูกค้า
 2. การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์
 3. การบริหารสินค้าคงคลัง
 4. การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์
 5. การจัดการวัตถุดิบ
 6. กระบวนการสั่งซื้อ
 7. การหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
 8. อะไหล่และการให้บริการ
 9. การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
 10. .การจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ
 11. การจัดการสินค้ารับคืน
 12. โลจิสติกส์ย้อนกลับ
 13. การจราจรและการขนส่ง
 14. คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

ที่มา : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา ภมรสถิตย์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, การจัดการโลจิสติกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 หน้า 12

จบ