โครงการอบรมหลักสูตร
" ธุรกิจการขนส่งทางทะเล "
จัดโดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
…………………………………

              เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตัวในระดับสูงและเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสากล ทั้งนี้โดยอาศัยธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าความต้องการในด้านการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางทะเลจะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมี นโยบายที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอินโดจีนทั้งในด้านการค้าสินค้าและการบริการ การบริการ ขนส่งทางเรือเป็นสาขาการค้าบริการสาขาหนึ่งที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นเป้าหมายที่จำเป็นต่อการเพิ่มขึดความสามารถการแข่งขัน ทางการค้า
                  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น


หัวข้อการอบรม
  ภาพรวมของธุรกิจพาณิชยนาวีและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (3 ชม.)
 • Overview & Nature of Industry
 • Relevant Organizations
 • Major Development & Selected Case Study
 • Maritime
 • Coastal
 • Inland Water
 • Cruise Shipping
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือสินค้าและลักษณะของเรือ (3 ชม)
 • ประวัติการค้าทางทะเลของไทย
 • มหาสมุทร ลมและคลื่น
 • องค์กรในงานเรือ
 • การจำแนกประเภทเรือสินค้า
 • ความต้านทาน
 • Tonage Measurement
 • อุปกรณ์เดินเรือและการสื่อสาร
 • ปัจจัยในการเลือกระบบน้ำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ
  การบริหารท่าเรือ (6 ชม.)
 • บทบาทของท่าเรือต่อการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ท่าเรือกับระบบการขนส่ง
 • หน้าที่ของท่าเรือ
 • รูปแบบการบริหารท่าเรือ
 • การบริหารท่าเรือ Container
 • Container Terminal Operation
 • การบริหารท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
 • The Master Planning Approach
 • รูปแบบของท่าเรือ
  การประกันภัยทางทะเลและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (3 ชม.)
 • ความหมายและลักษณะเฉพาะของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • บทบาทของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ความสัมพันธ์ของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
 • ภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลคุ้มครอง
 • ภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลไม่คุ้มครอง
 • ความต้องการของผู้ซื้อกรมธรรม์เปิดและใบคุ้มครองชั่วคราว
 • การประกันภัยการขนส่งในประเทศ
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งในประเทศ
  เอกสารและการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร (3 ชม.)
 • Bill of Lading
 • Railway Receipt
 • Truck Receipt
 • Air parcel Port Receipt
 • Sea parcel Port Receipt
  EDI กับพิธีการศุลกากร (3 ชม.)
 • ขั้นตอนการผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้านำเข้าและส่งออก
 • มาตรการบริการศุลกากรยุคใหม่
 • พิธีการศุลกากรการส่งออก
 • การตรวจเอกสาร
 • การตรวจสินค้า
 • ขอรับสิทธิประโยชน์
 • การชดเชยภาษีอากร
 • ขั้นตอนพิธีการส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ
 • ยุทธศาสตร์ทางการค้าสิทธิประโยชน์ทางศุลากร
 • การขอชดเชยทาง EDI
 • ระบบพิธีการศุลากร
  Maritime Logistics (3 ชม.)
 • Conventional/Breakbulk Vessel
 • Tramp/Chartering
 • Unitization-Containerization
 • Liner Service/Fixed day Schedule
 • Port to port/Uni-modal Transport
 • Door to Door/Multi-modal Transport
 • One Stop Service-Value Added
 • Supply Chain Management
 • Integrated Logistics Management
  การจ้างเหมาเรือ (3 ชม.)
 • การจ้างเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว
 • กลไกตลาดของการจ้างเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว
 • โครงสร้างต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบจ้างเหมาเที่ยวเดียว
 • องค์ประกอบของสัญญาจ้างเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว
 • ขั้นตอนการจ้างเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว
 • สิ่งที่ผู้จ้างเหมาเรือพึงพิจารณาในการจ้างเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว
  กลยุทธ์การบริหารสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี (3 ชม)
 • Strategic Management Condept
 • Developing a Strategic Vision
 • Crafging a Stragegy
 • Implementing and Executing Strategy
 • Monitoring, Evaluating, and Taking Corretive Actions as needed
 • Operating Strategies
 • Evaluating Company Resources and Competitive Capabilities
 • Cooperative Stratiegies
 
วิทยากร
                    ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเล และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการอบรม
                    การบรรยาย จำนวน 30 ชั่วโมง

วัน เวลา สถานที่

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
                   ผู้ปฏิบัติงานในกิจการพาณิชยนาวี การส่งออกและการนำเข้าการธนาคาร การประกันภัยและ ผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
                    คนละ 9,800 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 76 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2534 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543

การประเมินผล
                    ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด

การรับสมัคร
                   ผู้สนใจส่ง ใบสมัคร โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและอบรม สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2218-7446 หรือผ่าน E-mail ที่ tri@chula.ac.th หรือ tri_chula@hotmail.com ในกรณีชำระเงินด้วยเช็คโปรดสั่งจ่ายในนาม สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เลขที่บัญชี 045-2-36975-9 กรุณา Fax หลักฐานการโอนเงินมาสถาบันฯ ด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุปผา ลัดดาวัลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-7444Copyright © 2011 Transportation Institute
Send mail to tri@chula.ac.th with questions or comments about this web site.