โครงการอบรมหลักสูตร
" Logistics : Strategy & Management"
จัดโดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
…………………………………

             การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยการพัฒนาทางการค้าและการขนส่งทวีความสำคัญยิ่งขึ้น กลยุทธ์ การแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก ความได้เปรียบด้านความรวดเร็วทางด้านการจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญในยุคโลกาภิวัฒน์ ดังนั้น สถาบันการขนส่ง จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management ขึ้น

หัวข้อการอบรม
  1. Introduction to Logistics & Supply Chain Management (SCM)
 • Definition of Logistics/ Supply Chain Management
 • Evolution of Logistics / SCM
 • Integrated Logistics
 • Global Food Supply Chain Challenges
 • 7R in Logistics Management
 • Business Logistics Activities
 • Supply Chain Management-SCM
 • Supply Chain Functional Activities
  2. Inventory Management
 • กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
 • ความเกี่ยวข้องระหว่างการบริหารสินค้าคงคลังและกระบวนการโลจิสติกส์ (Inventory Management VS. Logistics Process)
 • Postponement
 • องค์กรที่ป่วยจากการบริหารสินค้าคงคลังไม่ดี (Symptoms of Poor Inventory)
 • สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร?
 • ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง (Importance of Inventory Management)
 • เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง (Reason of having Inventory)
 • วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Objectives of Inventory Management)
 • คำถามพื้นฐานในการตัดสินใจเรื่องสินค้าคงคลัง (Basic Questions for Inventory Management)
 • SKUs (Stock Keeping Units)
 • ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory Classification)
 • การบริหารสินค้าคงคลังแบบภาพรวม และรายสินค้า (Aggregated & Item Inventory Management)
 • การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง แบบABC
 • มูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Value)
 • การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
  3. Warehouse Management
 • คลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ (Warehouse in Logistics System)
 • พันธะกิจของการจัดการคลังสินค้า (Mission of Warehouse Management)
 • เหตุผลที่ต้องมีการเก็บสินค้า (Why do we need the inventory?)
 • ประเภทของคลังสินค้า (Types of Warehouse)
 • คลังสินค้าถูกใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง (Benefits of Warehouse)
 • ฟังก์ชั่นงานและการไหลในคลังสินค้า (Warehouse functions and Flows)
 • การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า (Performance measurement)
 • การปรับพื้นที่ในคลังสินค้า (Storage space to be changed)
  4. Information Technology for Logistics Management
 • ความหมายของ Logistics และ Information Technology (IT)
 • กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ Logistics
 • IT for Internally Integrated Logistics - ERP Systems
 • IT for Externally Integrated Logistics - e-Business
 • IT สำหรับ Logistics ระดับประเทศ
 • RFID (Radio Frequency Identification)
  5. Order Management
 • Introduction
 • Customer Order Cycle
  - Total Order Cycle : A Customer's Perspective
  - Total Order Cycle with Variability
  - Inventory Stock Value
  - Management Information Provided by an Advanced Order Processing System
  - The Path of a Customer's Order
 • The Communications Function
  - Benefit from Advanced Order Processing System
  - Electronic Data Interchange
  - EDI versus Traditional Methods
  - Typical EDI Configurations
  - Basic Need for Information
  - Logistics Information System
 • A Database for Decision Making
  - A Modular Data Base System for Reporting Cost and Revenue Flows
  - Report Generating Capabilities of the Modular Database
 • Financial Considerations
  - Cost Trade-Offs Required in a Logistics System
  6. Modern Purchasing Management
 • Competitive Advantage
  - Cost Advantage
  - Differentiation Advantage
 • A Model of Competitive Advantage
  - Resources
  - Distinctive Competencies
  - Cost Advantage or Differentiation Advantage
  - Value Creation
  - Capabilities
 • Competitive advantage and the three C's
 • Importance of material costs
 • องค์กรจัดซื้อ 3 รูป แบบ
  - Centralization (ศูนย์รวมอำนาจ)
  - Decentralization (กระจายอำนาจ)
  - Mix / Combination (ผสมผสาน)
 • The Use of Time: Profit Erosion
 • The Use of Time: Profit Improvement
 • Purchasing Mix-6R
  7. Water Transport Management
 • Shipping Business
 • Maritime Business
 • Parties Involved in shipping Business
 • Container
 • Bill of Landing & Waybill
 • หลักการเช่าเรือ
 • ปัจจัยองค์ประกอบที่สำคัญในธุรกิจการขนส่ง
 • การขนส่งทางเรือ
 • INCOTERMS
 • Logistics Platform
  8. Air & Land Transport Management
 • Overview of Transport Theory
 • Land Transport Management
  - Domestic Freight Transport Volume
  - Demand for Transportation
  - 3rd Party Logistics (3PL)
  - โครงการด้านการขนส่งทางบกที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปิดตลาด Logistics
 • Air Transport Management
  - Importance of Air Transport
  - Global Aviation Industry Trends
  - Force Affecting Aviation Industry
  - Regional Roundups
  - Type of Air Cargo
  - Air Freight
  - Types of Carriers
  - Markets for Air Freight
  - โครงการด้านการขนส่งทางอากาศที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปิดตลาด Logistics
 • การแบ่งประเภทพัสดุเพื่อการควบคุม
 • Discussion
  9. Logistics & Supply Chain Strategies
 • Introduction
 •     - Supply Chain Management
      - Supply Chain Continuum
      - Supply Chain Impact
 • Strategy Development
 •     - The Value Chain
      - Logistics and Supply Chain Strategy
      - Generic Supply Chain Types
 • Selected Strategy
 •     - Supply Chain Network
      - Transportation Management Strategy
      - Demand Management Strategy
      - CPFR Strategy
      - Vendor Managed Inventory Strategy
      - Postponement Strategy
      - Manufacturing Strategy
      - Sourcing Strategy
      - Performance Management Strategy
      - Outsource/In source Strategy
 • Information Technology
 •     - Supply Chain Planning
      - Warehouse Management
      - Transportation Management
      - RFID(Radio Frequency Identification)
 • Case Study
  10. Implementation of Logistics & Supply Chain Management
 • Objective of Supply Chain Management Implementation
 • Causes of Misalignment
 • Organizational Changes
 • Traditional Structure
 • Activity-Based Costing
 • Business Process
 • Basic Core Business Processes
 • Supply Chain Management on e-Business Practices
 • Forecast Management Concept
 • หลักการ ของ CRP และ VMI (Vender Manage Inventory)
 • Model CPFR (Collaborative Planning Forecasting & Replenishment)
 • CPFR Objective and Goal
 • Supply Chain Implementation Technique
 • Supply Chain Management Implementation
 • Discussion

วิทยากร
                    ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้าน Logistics และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการอบรม
                    การบรรยาย จำนวน 30 ชั่วโมง

วัน เวลา สถานที่
               วันที่ 19-20,26-27 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
                 1. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ Logistics งานจัดส่ง งานคลัง
                 2. ผู้บริหาร/บุคลากรในองค์กรธุรกิจพาณิชยนาวี
                 3. ผู้สนใจทั่วไป


ค่าลงทะเบียน
                   ทั้งหลักสูตรราคา 12,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545

การประเมินผล
                    ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีหนังสือสำคัญในกรณีที่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

การรับสมัคร
                   ผู้สนใจส่ง
ใบสมัคร โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและอบรม สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2218-7446 หรือผ่าน E-mail ที่ tri@chula.ac.th หรือ tri_chula@hotmail.com ในกรณีชำระเงินด้วยเช็คโปรดสั่งจ่ายในนาม สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เลขที่บัญชี 045-2-36975-9 กรุณา Fax หลักฐานการโอนเงินมาสถาบันฯ ด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุปผา ลัดดาวัลย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-7444

Copyright © 2016 Transportation Institute
Send mail to tri@chula.ac.th with questions or comments about this web site.