mmijpg.jpg (10811 bytes)

[twwwroot/tborders/ttop2.htm]

thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ คือเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และอุปสรรคในการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง โดยทำการศึกษาเฉพาะกรณีสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมคำตอบจากแบบสอบถาม จากผู้ใช้บริการ และผู้ให้ บริการในการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จำนวน 150 ราย ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีดังนี้ ปัญหาค่าขนส่งที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น, ปัญหาเงินพิเศษนอกระบบ, ปัญหาการจราจรสายบางนา-ตราดแออัด, นโยบายในการ บริหารท่าเรือของรัฐบาลไม่เด่นชัด, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกไม่ครบวงจร, กฎ ระเบียบราชการ และของท่าเรือ ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ, ระบบสาธารณูปโภค, สาธารณูปการสิ่ง อำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ, จุดศูนย์กลางทางการค้าไทย โรงงาน แหล่งผลิต อยู่ที่กรุงเทพ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังโดยให้การบริหารงานของท่า เรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นอิสระเพื่อความคล่องตัวทางด้านบริหาร, การย้ายเขตธุรกิจที่สำคัญออกมา จากกรุงเทพ, การแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการให้เอื้ออำนวยต่อการค้าระหว่างประเทศ, การ สนับสนุนการดำเนินการท่าเรือจากรัฐบาล, การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เสร็จ ตามกำหนด, การประชาสัมพันธ์ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังให้มากขึ้น

ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการจัดทำวิจัยในลักษณะนี้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมีการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้การค้าระหว่าง ประเทศของไทยมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป