mmijpg.jpg (10811 bytes)

thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)

บทคัดย่อ

วัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140 ได้ถูกนำมาทดสอบภายใต้ภาระเปลี่ยนแปลงแบบแอมปลิจูดคงที่ ณ สภาวะ ของภาระเฉลี่ย และแอมปลิจูดภาระต่าง ๆ ตามมาตราฐาน ASTM E 647-93 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้า เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขของการจำลองสภาวะของภาระที่เกิดขึ้นจริง มายังสภาวะทดสอบที่กระทำต่อชิ้นงานทดสอบ และหาสมการอัตราการเติบโตของรอยร้าว

การทดสอบในช่วงค่าอัตราส่วนภาระตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.8 พบว่าพฤติกรรมการเติบโตของรอยร้าวไม่ขึ้น กับอัตราส่วนภาระ นอกจากนี้ที่อัตราส่วนภาระเดียวกันการทดสอบที่ค่าภาระสูงสุดตั้งแต่ 1.600 ตัน ถึง 4.000 ตัน พบว่าพฤติกรรมการเติบโตของรอยร้าวไม่ขึ้นกับค่าภาระสูงสุด ดังนั้นจึงสามารถใช้อัตราส่วนภาระเป็นพารา มิเตอร์ในการกำหนดสภาวะทดสอบที่สอดคล้องกับสภาวะของภาระที่เกิดขึ้นจริง มีความเหมาะสมกับขีดความ สามารถของเครื่องทดสอบ และขนาดของชิ้นงานทดสอบได้

สมการอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าที่จากการทดสอบ คือ da/dn = 5.32x10-9(?K) 3.06 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการบ่งชี้เท่ากับ 0.97 สมการที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการคำนวณอายุความล้า และ การออกแบบชิ้นส่วน นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณอายุความล้าของเพลากลมที่รับภาระ ดัดแบบกระทำเป็นรอบได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงการนำเอาสมการอัตราการเติบโตของรอยร้าวที่ได้จากการ ทดสอบไปประยุกต์ใช้