mmijpg.jpg (10811 bytes)

thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)

บทคัดย่อ

การขนส่งอากาศในปัจจุบันนี้มีบทบาทเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาการที่สามารถสร้างอากาศยานซึ่ง รับน้ำหนักบรรทุกได้มากและบินเป็นระยะทางไกลๆได้ ทำให้การขนส่งทางอากาศขยายวงกว้างขึ้น โดยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ ใน โลกจึงหันมาร่วมมือกันวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้มีลักษณะเป็นสากล และเป็นที่ยอม รับกันในหมู่ประเทศผู้เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีบท บัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติถึงกรณีความรับผิดของการขนส่งทางอากาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ จึงเป็นปัญหาให้ต้องพิจารณาเสมอว่า เมื่อมีคดีเกี่ยวกับความรับผิดในการขนส่งทางอากาศเกิดขึ้น จะใช้กฎหมายใดมาบังคับแก่ คดี.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าเพื่อตอบปัญหาที่ว่า เมื่อกรณีมีความรับผิดในการขนส่ง ทางอากศเกิด ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ หรือการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็ตามจะใช้กฎหมายใดบังคับแก่ คดี โดยแยกการค้นคว้าออกเป็นสองภาค ในภาคแรกเป็นการศึกษาปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายทางสรบัญญัติ ส่วนใน ภาคที่สอง เป็นการศึกษาปัญหาในส่วนที่เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ และนำเสนอตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเทียบเคียง พร้อมทั้งได้สรุป และเสนอแนะแนวทางที่ควรจะเป็นไปในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย.