mmijpg.jpg (10811 bytes)

  thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในศาลไทย ในเรื่องสัญญา รับขนของทางทะเล ซึ่งประกอบด้วยปัญหา 7 ประการ คือ

  1. ปัญหาว่าการรับขนของทางทะเลควรจะรวมถึงทะเลภายในด้วยหรือไม่

  2. ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีปัญหาว่าจะนำกฎหมายใดมาใช้บังคับกับข้อ เท็จจริงที่เกี่ยวกับการรับขนของทางทะเล

  3. ปัญหาว่าใครบ้างที่เป็นผู้ขนส่ง

  4. ปัญหาในเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด

  5. ปัญหาเรื่องความรับผิด ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง

  6. ปัญหาในเรื่องสิทธิของผู้รับตราส่ง

  7. ปัญหาในเรื่องอายุความ

และยังมีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทาง ทะเล พ.ศ...... ที่เสนอโดยกระทรวงคมนาคมโดยเปรียบเทียบกับอนุสัญญา 2 ฉบับ ได้แก่ กฎแห่งกรุงเฮกโดย เปรียบเทียบบางเรื่องกับคำพิพากษาของศาลในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎแห่งเมือง แฮมเบอร์ก จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะแก้ปัญหาทั้ง 7 ประการข้างต้นได้มากน้อย เพียงใด

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาบางประการร่างพระราชบัญญัตินี้ก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้เป็นผล สำเร็จส่วนปัญหาบางประการก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีถ้อยคำในบางตอนของร่าง พระราชบัญญัตินี้ที่ควรแก้ไขเพื่อไม่ให้มีความหมายกำกวม และบทบัญญัติบางเรื่องควรแก้ไขให้เป็นไปตามกฎ แห่งกรุงเฮกแทนที่จะให้เป็นไปตามกฎแห่งเมืองแฮมเบอร์ก

กล่าวโดยสรุป เมื่อใดที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย เมื่อนั้นก็จะสามารถขจัด ปัญหาที่ศาลไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ในข้อที่ว่าจะนำกฎหมายใดมาใช้บังคับกับกรณีสัญญารับขนของทาง ทะเล ซึ่งความแน่นอนของการมีกฎหมายบังคับใช้ดังกล่าว จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทาง เดียวกันด้วย