mmijpg.jpg (10811 bytes)

  thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษา ถึงระบบการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเลระหว่างระบบบรรจุตู้ และระบบไม่บรรจุตู้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของการขน ส่งทั้ง 2 ระบบ โดยได้ตั้งข้อสมมติฐานในการศึกษาไว้ว่า ระบบการขนส่งแบบบรรจุตู้เหมาะสมกว่าระบบการขนส่งแบบไม่บรรจุ ตู้การพัฒนาระบบการขนส่งแบบบรรจุตู้ยังพัฒนาไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากประสบกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ของท่าเรือ ความพร้อมของอุปกรณ์การท่าเรือ และยังรวมถึงปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาระบบบรรจุตู้สินค้า

ในการเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างของการขนส่งทางทะเลทั้ง 2 ระบบ ได้ทำการเปรียบเทียบในลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ

  1. เงินทุนที่ใช้ในระบบของการขนส่งทั้ง 2 ประเภท
  2. ปริมาณสินค้าขาเข้าและสินค้าออกที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทั้ง 2 ระบบ
  3. การขยายตัวของประเภทสินค้า และขนาดการค้าระหว่างประเทศ
  4. การดำเนินงานของทั้ง 2 ระบบ
  5. แรงงานที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนส่ง
  6. ความรวดเร็วของการขนส่ง
  7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

จากการศึกษาพบว่า การขนส่งโดยระบบบรรจุตู้สินค้าอุตสาหกรรม มีความเหมาะสมกว่าระบบการขนส่งแบบไม่บรรจุ ตู้ เนื่องจากมีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของนานา ประเทศ

ทางด้านการพัฒนาระบบบรรจุตู้สินค้าของประเทศไทยเราพบว่า สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ทำให้ การพัฒนาระบบบรรจุตู้สินค้ายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือที่ตั้งเข้ามาในอ่าวไทย การเดินทางของเรือ รับส่งสินค้าจำเป็นต้องอ้อมเข้ามาขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเชื้อเพลิง เรือตู้สินค้าขนาดใหญ่จึงไม่สนใจที่จะ แวะเข้ามาที่ท่าเรือกรุงเทพฯ นอกจากนี้ร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังตื้น และคดเคี้ยว สามารถเข้าเทียบท่าได้เฉพาะเรือลำเล็ก

อุปกรณ์การท่าเรือก็เป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และด้อยประสิทธิภาพ อันสืบเนื่องมาจากมีไม่พอ เพียงกัความต้องการที่จะลองรับสินค้าที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกๆ ปีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่การท่าเรือจะได้จัดหาอุปกรณ์ และเครื่อง ทุ่นแรงต่างๆ มาไว้ใช้อย่างเพียงพอ

จากการศึกษายังพบว่าไม่เกิดปัญหาแรงงานแต่อย่างใดในการพัฒนาระบบบรรจุตู้สินค้าเนื่องจากแรงงานส่วนเกินที่ เกิดจากการพัฒนาระบบบรรจุตู้สินค้า สามารถนำไปใช้ได้ในการนำสินค้าบรรจุเข้าตู้ หรือนำสินค้าออกจากตู้สินค้า

การพัฒนาระะบบตู้สินค้าของประเทศไทยเรายังมีปัญหาอีกหลายด้าน ซึ่งรวมทั้ง ความไม่ต่อเนื่องในการขนส่ง ปัญหาทางด้านศุลกากร ปัญหาเรื่องโรงพักสินค้า และอื่นๆ การพัฒนาจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนสูง และความร่วมมือจากหลาย ฝ่ายทั้งภาคเอกชน และภาครัฐบาล และเนื่องด้วยการขนส่งทางทะเลมีผลโดยตรงกับเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม จึงจำ เป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้มีการวางแผนล่วงหน้า และดำเนินการปฏิบัติโดยเร็วในส่วนที่สำคัญและสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการพาณิชยนาวีของเราสามารถทัดเทียมได้เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา