mmijpg.jpg (10811 bytes)

  thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)

บทคัดย่อ

การศึกษาการวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษา โดยมีสมมติฐานว่า การวิเคราะห์ งานของบริษัทตัวแทนไม่มีครบตามขั้นตอนเป็นต้นว่า การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การกำหนดคุณสมบัติพนักงาน การ ประเมินค่างาน และอีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะและขอบเขตของงานต่างๆ รวมทั้งประเภทของบุคคลที่ จะทำงานนั้นๆ ในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการทำงาน การสัมภาษณ์ และจากแบบสอบถาม ซึ่ง ข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบสอบถามได้นำมาทดสอบโดยใช้วิธีการทางสถิติประเภทการแจกแจงแบบไคสแคว์ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างการวิเคราะห์งานและปัจจัยต่างๆ เช่น เงินทุน ระยะเวลาที่เปิดดำเนินกิจการ จำนวนพนักงาน และทำเลที่ตั้งของบริษัทเจ้า ของเรือ เป็นต้น

ผลการศึกษาปรากฏว่า บริษัทตัวแทนเจ้าของเรือร้อยละ 37 มีการวิเคราะห์งานครบตามขั้นตอน เป็นต้นว่า การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การกำหนดคุณสมบัติพนักงาน การประเมินค่างาน โดยมีกระบวนการที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ งานเป็นลำดับ ดังนี้คือ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องศึกษาและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับงานอย่างละเอียด จัดทำเป็นคำ บรรยายลักษณะงาน และแปลงความเป็นรายละเอียดคุณสมบัติของพนักงาน ซึ่งกระทำโดยระดับหัวหน้างานและแผนกบริหาร งานบุคคล สาเหตุที่ทำการวิเคราะห์งานก็เพื่อให้พนักงานที่มีจำนวนมากได้เข้าใจขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดีขึ้นในขณะ ปฏิบัติงานตลอดเวลา และอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานต่องานบริหารบุคคลในการทำการประเมินค่าผลงาน แบ่งแยกระดับของตำแหน่ง และการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน ส่วนบริษัทตัวแทนอีกร้อยละ 63 ไม่ได้ทำการวิเคราะห์งานเพราะถ้ามีครบตามขั้นตอนของการ วิเคราะห์งานจะทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และยังเป็นการยากที่กำหนดขอบเขตงานและคุณสมบัติ พนักงานลงไปอย่างแน่นอน สำหรับการปฏิบัติงานโดยทั่วๆไป ทำได้โดยได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานในขั้นแรก หรือมิฉะนั้น ก็ให้ศึกษาจากรายงาน และเอกสารต่าง ๆ

การที่จะศึกษาการวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไปนั้น บริษัทตัวแทนจำเป็นจะต้องทำการรวบรวม และประมวลข้อมูลทางด้านการพนักงานให้ครบสมบูรณ์ ทั้งติดตามความเคลื่อนไหว ของปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานและประเภทของบุคคล โดยให้มีการสังเกตและร่วมประสานงานกับบริษัทตัว แทนอื่น ๆ อาจผ่านทางสมาคมตัวแทนเรือก็ได้ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถมาพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยว ข้องที่จะนำมาศึกษา และปรับปรุงการวิเคราะห์งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป

ผู้บริหารของบริษัทตัวแทน ควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์งานโดยให้การสนับสนุนอย่าง จริงจัง และติดตามผลการใช้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการวิเคราะห์งานนี้จะมีผลทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ประโยชน์ของการศึกษา การวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือ นอกจากจะทำให้ทราบวิธีการ วิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดแนวความคิด และแนวทางที่จะนำผลการวิเคราะห์งานมาใช้สำหรับ การปรับปรุง และการวางแผนงานให้แก่บริษัทตัวแทนอื่นๆ และแก่เจ้าของเรือไทยที่จะมีบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ และกิจ การอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวงการธุรกิจขนส่งทางทะเล