mmijpg.jpg (10811 bytes)

thback.gif (987 bytes)thup.gif (1019 bytes)thnext.gif (980 bytes)                                       

       ABSTRACT

        The shipbuilding industry in Thailand has been in long existence but most of the ships built are made of wood by labour of members in the
familes. Nowadays the shipbuilding industry in Thailand is in a developing stage by embloying capable persons, uses modern instruments
and acvanced technology.

        The study of this matter focuses on the costing method used by shipbuilding firms in Thailand in order to as certain the principle, the
costing method and its problems.

จากการศึกษาทำให้ทราบถึง ขั้นตอนในการคำนวณออกแบบและคิดราคาเรือ ขั้นตอนในการ ต่อเรือ การคิดต้นทุนวัตถุดิบโดยตรง ค่าแรงโดยตรง การปันส่วนค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นจริง ระบบการดำเนิน งาน และวิธีการบัญชี รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำในการคิดต้นทุนเรือสำหรับอุตสาหกรรม ต่อเรือในประเทศไทย

การศึกษาเรื่องระบบต้นทุนงานสั่งทำสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทยได้ทำโดยเข้าไป สังเกตการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือ เช่น เจ้าหน้าที่กิจการต่อเรือสองแห่ง บุคคลที่อยู่ในวงการต่อเรือ และกิจการต่อเรือแห่งอื่นๆ อีกที่อยู่ในกรุงเทพมหานครโดยศึกษาเฉพาะการต่อเรือแต่ เพียงอย่างเดียว มิได้ศึกษาไปถึงการซ่อมเรือ

ผลการศึกษาปรากฏว่า การคิดต้นทุนเรือจะคิดต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงโดยตรงตามที่เกิดขึ้น จริงของแต่ละงาน ส่วนค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นจริงจะปันส่วนเข้าต้นทุนงานตามต้นทุนค่าแรงโดยตรง หรือตาม รายได้ตามส่วนร้อยละของงานที่ทำเสร็จ

ปัญหาในการคิดต้นทุนเรือโดยใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ ไทยมีดังนี้คือ การใช้เกณฑ์ในการปันส่วนค้าใช้จ่ายโรงงานยังไม่ได้ตัวฐานหรือหน่วยที่ดีในการปันส่วน และไม่ สามารถทราบต้นทุนเรือได้ทันทีเมื่องานเสร็จ ตลอดจนไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการพิจารณาว่าวัตถุดิบใดเป็น วัตถุดิบโดยตรงหรือวัตถุดิบทางอ้อม

จากปัญหาดังกล่าว พอจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้คืออุตสาหกรรมต่อเรือใน ประเทศไทยส่วนมากทำโดยแรงงานคน และอัตราค่าจ้างของพนักงานก็แตกต่างกันมาก เช่น ช่างฝีมือกับช่างทั่วไป ฉะนั้นเกณฑ์ที่ควรใช้ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายโรงงานเป็นต้นทุนของแต่ละงานสั่งทำดังกล่าวก็คือ จำนวนชั่วโมงแรง งานโดยตรงที่แต่ละงานสั่งทำได้ใช้ไป การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงานของแต่ละงานจึงควรใช้อัตราค่าใช้จ่ายโรงงาน จัดสรรต่อชั่วโมงแรงงานโดยตรง และกำหนดเป็นอัตราเดียวกันทั้งโรงงาน เพื่อช่วยให้ทราบต้นทุนเรือได้ทันทีเมื่อ งานเสร็จ ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวัตถุดิบใดเป็นวัตถุดิบโดยตรง ควรกำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้คือ ต้องเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเรือสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ และสามารถคิดเป็นต้นทุนของแต่ละงาน สั่งทำได้ง่าย

ประโยชน์ของการใช้วิธีการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำที่เสนอแนะ มีดังนี้ ทำให้ทราบต้นทุนของสิน ค้าคงเหลือได้ทุกขณะ สามารถตรวจสอบยอดซึ่งกันและกันได้ ระหว่างบัญชีคุมยอดกับบัญชีย่อยสามารถทราบต้น ทุนเรือได้ทันทีเมื่อเรือต่อเสร็จ สามารถทราบผลการดำนินงานของงานสั่งทำนั้นได้ทันทีเมื่อเรือต่อเสร็จและสามารถ ควบคุมต้นทุนโดยการเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนที่ประมาณไว้แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดผลต่าง เพื่อทำ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาอื่นที่สำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ของกิจการต่อเรือ การขาดนโยบายที่แน่นอนเกี่ยวกับการพัฒนาการพาณิชยนาวี และการกำหนดเงื่อนไขการว่า จ้างของหน่วยงานราชการจนทำให้กิจการต่อเรือภายในประเทศไม่มีสิทธิเข้าประกวดราคาได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงควร ให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศโดยควรให้เงินกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยว กับการพัฒนาพาณิชยนาวีให้แน่นอนและควรยกเลิกเงื่อนไขการยื่นประกวดราคาที่ไม่เหมาะสม