วิทยานิพนธ์ภาษาไทย เรียงตามชื่อเรื่อง
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปี เลขหมู่ ตู้ที่ ชั้นที่
1 ภัทรพร อรรถาพิช การขนส่งทางอากาศ: ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศในการรับขนคนโดยสาร 2532 วพ 12 15 4
2 วราภรณ์ ทินานนท์ การค้าสำเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2522 วพ 2 15 4
3 กิตติพงษ์ วิสมิตะนันทน์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการในอู่ซ่อมเรือ : กรณีศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง 2546 วพ 31 15 5
4 สุรชัย ศรีเลณวัติ การพยากรณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวงโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการคมนาคมขนส่งในเมือง 2534 วพ 18 15 4
5 สุรชัย ศรีเลณวัติ การพยากรณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวงโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการคมนาคมขนส่งในเมือง 2534 วพ 20 15 4
6 ปรีชา กุณามา การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคเหนือกับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในช่วงปี 2540-2550 2539 วพ 23 15 4
7 วิเชียร นาคปริทัศน์ การพิจารณาจัดตั้งพาณิชยนาวีแห่งชาติของประเทศไทย 2514 วพ 1 15 4
8 สุนีย์ ปิงสุทธิ์วงศ์ การยกเว้นและจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล : การศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 2533 วพ 15 15 4
9 สิทธา โชติสุขรัตน์ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานการกระจายสินค้า 2546 วพ 29 15 5
10 ศุภกานต์ อัครชัยพานิชย์ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมสำหรับธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุก 2544 วพ 35 15 5
11 พรทิพย์ ยุทธโกวิท การศึกษาการวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือในเขตกรุงเทพมหานคร 2527 วพ 7 15 4
12 พรทิพย์ ยุทธโกวิท การศึกษาการวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือในเขตกรุงเทพมหานคร 2527 วพ 9 15 4
13 พรทิพย์ ยุทธโกวิท การศึกษาการวิเคราะห์งานของบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือในเขตกรุงเทพมหานคร 2527 วพ 8 15 4
14 เดชา พรวนพิทักษ์ การศึกษาผลกระทบของการย้ายอู่เรือจากบริเวณชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสู่นิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง 2546 วพ 32 15 5
15 จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย การศึกษาผลของภาระเฉลี่ยและแอมปลิจูดภาระที่มีต่ออัตราการเติบโตของรอยร้าว เนื่องจากความล้า สำหรับวัสดุ เอ.ไอ เอส 4140 2539 วพ 24 15 4
16 วีรยา ภัทรอาชาชัย การศึกษาระบบการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทเดินเรือกับการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย 2526 วพ 5 15 4
17 ชมภู กาญจนาทร การศึกษาและเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมทางทะเลทะเลระหว่างระบบปรรจุตู้และไม่บรรจุตู้ 2527 วพ 10 15 4
18 ศิรินทรรัตน์ กังสวิวัฒน์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบตราส่งแบบมาตรฐานของ"BIMCO" ภายใต้ พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 2540 วพ 26 15 4
19 ผาด ธเนศวงษ์สกุล ขอบเขตความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งของในระบบการขนส่งหลายรูปแบบตามกฎหมายไทย 2536 วพ 21 15 4
20 ผาด ธเนศวงษ์สกุล ขอบเขตความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งของในระบบการขนส่งหลายรูปแบบตามกฎหมายไทย 2536 วพ 22 15 4
21 ปิ่นประภา อัศวโชค ความต้องการกำลังคนในธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย 2527 วพ 6 15 4
22 ณัฏฐพร บัวผุด ความต้องการบริการขนส่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2547 วพ 33 15 5
23 วาสนา แพทยานนท์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง 2545 วพ 28 15 5
24 อมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ แนวทางในการพัฒนาสถานีตรวจและบรรจุสินค้านอกท่า 2533 วพ 16 15 4
25 ดรรชนี องอาจศิริ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสำหรับหารจ้างผู้อื่นทำกิจกรรมโลจิสติกส์ 2547 วพ 34 15 5
26 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ปัญหาข้อกฎหมายในสัญญารับขนของทางทะเลและแนวทางแก้ปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. .. 2532 วพ 13 15 4
27 วคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ปัญหาข้อกฎหมายในสัญญารับขนของทางทะเลและแนวทางแก้ปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. .. 2532 วพ 14 15 4
28 ประเวศน์ ราชแพทยาคม ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบท่าเรือในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า 2546 วพ 30 15 5
29 ฐานิฎา ธนาบริบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ศึกษาเฉพาะกรณีสินค้าตู้(คอนเทรนเนอร์) 2539 วพ 25 15 4
30 พรชัย จ้อยจำรูญ ผลกระทบของท่าเรือกรุงเทพต่อการจราจร 2533 วพ 17 15 4
31 เอกพจน์ ถิรวณิชย์ ผลกระทบทางกฎหมายของอนุมัติสัญญาการกักเรือ ค.ศ. 1999 ต่อกฎหมายไทย 2544 วพ 27 15 4
32 พนิดา วัธนเวคิน ผลการโอนบิลออฟเลดิงในระบบกฏหมายไทย 2529 วพ 11 15 4
33 สุชาติ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ระบบต้นทุนงานสั่งทำสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย 2525 วพ 3 15 4
34 สุชาติ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ระบบต้นทุนงานสั่งทำสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย 2525 วพ 4 15 4
35 ดวงเดือน ทองสุข สถานะทางกฏหมายของค่าดีเมอร์เรจตามสัญญาเช่าเรือรายเที่ยว 2534 วพ 19 15 4