รายชื่อหนังสือภาษาไทย(ตำรา) เรียงตามเลขหมู่
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่1/Classification ตู้ที่ ชั้นที่ NO.
1   สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทย กับ นา ๆ ประเทศ เล่ม 1 2511 9E+05 B.478   10 1 1
2 นิตย์ สัมมาพันธ์ ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    BF 637 L4น234ภ 10 1 2
3 วรเดช จันทรศรและสมบัติ อยู่เมือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ:GIS in government 2545 G 70.20 ว197ร2545 10 1 3
4 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ โครงการหนังสืออ้างอิงชุดโบราณคดี-สืบสานตำนานบางกอก 2538 G 829.00 .B3พ-ส2538 10 1 4
5 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   H 29 T5พ-ร2549 10 1 5
6 ชาย โพธิสิตา ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ 2547 H 62.00 .A5ช523ศ2547 10 1 6
7 กัลยาณี คูณมี สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2538 HB 137.00 ก-ส2538 10 1 7
8 ปัจจัย  บุนนาค,  สมคิด  แก้วสนธิ จุล-เศรษฐศาสตร์ 2529 HB 172.00 .ป-จ 10 1 8
9 นราทิพย์ ชุติวงศ์ หลักเศรษญศาสตร์:จุลเศรษฐศาสตร์ 2532 HB 172.00 น-ห2532 10 1 9
10 บุญยง วีรกุล มห-เศรษฐศาสตร์ Macro-economies 2527 HB 172.50 .บ-ม 10 1 10
11 บุญยัง วีรกุล มห-เศรษฐศาสตร์ Macro-economies 2530 HB 172.50 บ-ม2530 10 1 11
12 สมภพ มานะรังสรรค์ แนวโน้มพัฒนาการเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังปฏิรูปการปกครองฯ 2536 HC 445.00 .A5ส.น2536 10 1 12
13 สมยศ นาวีการ การบริหารเชิงกลยุทธ:Strategic management 2544 HD 30.28 ส274ก2544 10 1 13
14 สุพาณี สฤษฎ์วานิช การบริหารเชิงกลยุทธ์:แนวคิดและทฤษฎี 2544 HD 30.28 ส837ก2544 10 1 14
15 พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 2542 HD 30.28   10 1 15
16 สุภชัย  มนัสไบูลย์ ปุจฉา - วิสัชนา กฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ การบริหารบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ 2544 HD 30.80 ก-ว2544 10 1 16
17 Nagashima,soichir 100แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ 2545 HD 38.00 น442ห2545 10 1 17
18 หฤทัย มีนะพันธ์ หลักการวิเคราะห์โครงการ:ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 2544 HD 47.40 ห295ห2544 10 1 18
19 พสุ เดชะรินทร์ เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยBalanced Scorecard และKey.... 2546 HD 56.00 .พ480ส2546 10 1 19
20 กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดหีบห่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการขนส่ง 2533 HD 56.00 .อ 10 1 20
21 Olve,Nilg=Goran การพัฒนา Balanced Scorecard 2546 HD 56.00 อ984ก2546 10 1 21
22 กระทรวงอุตสาหกรรม 24อุตสาหกรรมสู่การพัฒนาประเทศ 2533 HD 70.00 .T5ส 10 1 22
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะเศรษฐศาสตร์ ศักยภาพและอนาคตของเศรษฐกิจไทย 2535 HD 74.00 .จ-ศ 10 1 23
24 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทย:การปรับตัวสู่ความสำเร็จ ประเด็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2534 HD 77.50 ธ-ป 10 1 24
25 ศุภชัย  พานิชภักดิ์ บทบาทไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก 2544 HD 77.50 ศ-พ2544 10 1 25
26 ภูวดล  ทรงประเสริฐ อินโดจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 20 2535 HD 78.00 ภ-ท2535 10 1 26
27 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 2543 HD 327.00 ก-พ 10 1 27
28 อุกฤษฏ์  ปัทมานนท์ ไทยกับเพื่อนบ้าน 2539 HD 327.00 อ2539 10 1 28
29 วิจิตรมาตรา,ขุณ ประวัติการค้าไทย 2516 HD 2340.80 ว-ป2516 10 1 29
30 สุภาพร พิศาลบุตร,บุญเลิศ เย็นคงคา,ทิพย์สุดา กันตา ธุรกิจระหว่างประเทศ=International Business Practice 2543 HD 2755.00 ส838ธ2543 10 1 30
31 สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ ขุมทองอินโดจีน 2537 HD 4800.00 ส2537 10 1 31
32 ระหัตร  โรจนประดิษฐ์ เอกสารประกอบการศึกษาวิชา : การบริหารเมืองท่าเรือ   HD 9716 ร-ร2546ฉ1 10 1 32
33   เอกสารประกอบการสอนเรื่องการวางผังสาธารณูปโภค:กรณีท่าเรือกรุงเทพฯ   HD 9716 ร-ร2546ฉ2 10 1 33
34   เอกสารประกอบการสอนรวบรวมบทความเกี่ยวกับตัวอย่างการพัฒนาชุมชนริมฝั่งน้ำ 2539 HD 9716 ร-ร2546ฉ3 10 1 34
35   การศึกษาเกี่ยวกับเมืองใหม่ท่าเรือ 2535 HD 9716 ร-ร2546ฉ4 10 1 35
36 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แนวทางการสร้างห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ   HD 9866 T522549c1 10 1 36
37 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แนวทางการสร้างห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ   HD 9866 T522549c2 10 1 37
38 ประจักษ์ ศกุนตาลักษณ์ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 2529 HE 151.00 .ป 10 2 1
39 ธนสรรค์  แขวงโสภา การขนส่งทั่วไป 2537 HE 151.00 ธ-ก2537 10 2 2
40 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา การวิเคราะห์และวางแผนด้านการขนส่ง 2535 HE 191.90 บ-ก2535 10 2 3
41 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และ สุมาลี  แกงบู การบริหารท่าเรือ 2533 HE 551.00 .ก-ก 10 2 4
42 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และ สุมาลี  แกงบู การบริหารท่าเรือ 2533 HE 551.00 .ก-กC2 10 2 5
43 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และ สุมาลี  แกงบู การบริหารท่าเรือ 2533 HE 551.00 .ก-กC3 10 2 6
44 ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ ความรู้เบื้องต้นเรื่องท่าเรือ 2534 HE 551.00 .ช-ค2534C1 10 2 7
45 ชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ ความรู้เบื้องต้นเรื่องท่าเรือ 2534 HE 551.00 .ช-ค2534C2 10 2 8
46 ธุรกิจพาณิชยนาวี, สถาบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2532 HE 559.00 .T5ก 10 2 9
47 การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2530 HE 559.00 .T5ก 10 2 10
48 กรมเจ้าท่า แนวทางการวางแผนพัฒนาท่าเรือในประเทศไทย(รายละเอียดขั้นต่ำ) 2542 HE 559.00 T5ป619น2542 10 2 11
49 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช การจัดการงานขนส่งสินค้าหน่วยที่1-7 2532 HE 570.00 .ส-ก 10 2 12
50 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช การจัดการงานขนส่งสินค้าหน่วยที่1-7 2532 HE 570.00 .ส-กล2 10 2 13
51 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย การจัดการงานขนส่งสินค้าหน่วยที่8-15 2533 HE 570.00 ส-กล1ฉ2 10 2 14
52 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย การจัดการงานขนส่งสินค้าหน่วยที่ 8-15 2533 HE 570.00 ส-กล2ฉ2 10 2 15
53 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ เทคนิคบริหารการขนส่งทางเรือ Shipping Monoqement Techniques 2532 HE 571.00 ก-ท2532 10 2 16
54 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ เทคนิคบริหารการขนส่งทางเรือ Shipping Monoqement Techniques 2532 HE 571.00 ก-ท2532C2 10 2 17
55 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ เทคนิคบริหารการขนส่งทางเรือ Shipping Monoqement Techniques 2532 HE 571.00 ก-ท2532C3 10 2 18
56 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หลักการขนส่ง 2543 HE 571.00 จ216ห2543ฉ.1 10 2 19
57 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หลักการขนส่ง 2543 HE 571.00 จ216ห2543ฉ.2 10 2 20
58 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หลักการขนส่ง 2543 HE 571.00 จ216ห2543ฉ.3 10 2 21
59 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หลักการขนส่ง 2543 HE 571.00 จ216ห2543ฉ.4 10 2 22
60 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หลักการขนส่ง 2543 HE 571.00 จ216ห2543ฉ.5 10 2 23
61 อดุลย์  เมณฑ์กูล ยุทธวิธีการทำข้อตกลงและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms2000 2546 HE 571.00 อ-ม2546 10 2 24
62 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ 2547 HE 582.00 ก136ก2547 10 2 25
63 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ 2547 HE 582.00 ก-ก2540 10 2 26
64 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ 2547 HE 582.00 ก-ก2540C2 10 2 27
65 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ 2547 HE 582.00 ก-ก2540C3 10 2 28
66 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ 2547 HE 582.00 ก-ก2540C4 10 2 29
67 ราชาวดี งามสง่า เรือไทยสมัยโบราณ:มรดกทางสายน้ำอันล้ำค่าของคนไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2534 HE 582.00 ร-ร2535 10 2 30
68 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,สำนักงาน มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ 2532 HE 595.00 .D3T3 10 2 31
69 กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ ธุรกิจพาณิชยนาวี   HE 735 ก-ธ2541C1 10 3 1
70 กมลชนก สุทธิวานฤพุฒิ ธุรกิจพาณิชยนาวี 2534 HE 735.00 ก-ธ2541C2 10 3 2
71 กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ ธุรกิจพาณิชยนาวี 2541 HE 735.00 ก-ธ2541C3 10 3 3
72 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ธุรกิจพาณิชยนาวี 2541 HE 735.00 ก-ธ2541C4 10 3 4
73 กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ ธุรกิจพาณิชยนาวี 2541 HE 735.00 ก-ธ2541C5 10 3 5
74 ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ การเลือกซื้อบริการขนส่งสินค้าทางทะเล 2535 HE 735.00 ป-ฟ2535 10 3 6
75 วิไล วีราปรัย สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ วัญเพ็ญ กฤตผล การบัญชีธุรกิจพาณิชยนาวี 2534 HE 736.00 .ว-ก 10 3 7
76 วิไล วีราปรัย สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ วัญเพ็ญ กฤตผล การบัญชีธุรกิจพาณิชยนาวี 2534 HE 736.00 .ว-ก 10 3 8
77 วิไล วีราปรัย สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ วัญเพ็ญ กฤตผล การบัญชีธุรกิจพาณิชยนาวี 2534 HE 736.00 ว-ก2534ฉ1 10 3 9
78 วิไล วีราปรัย สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ วัญเพ็ญ กฤตผล การบัญชีธุรกิจพาณิชยนาวี 2534 HE 736.00 ว-ก2534ฉ2 10 3 10
79   หนังสือพาณิชยนาวีเล่มแรก 2543 HE 884.00 2543.00 10 3 11
80   กิจการพาณิชยนาวีของไทย   HE 884.00   10 3 12
81 นิภา กาญจนพงศ์ กระประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (สกท. 174) - HE 965.00 .น-ก 10 3 13
82 มาณพ สังขมิตร ประกันภัยสินค้าส่งออก 2531 HE 965.00 .ม-ป 10 3 14
83 สมาคมประกันวินาศภัย หลักการและหลักปฏิบัติ"ความเสียหายร่วม"   HE 970 2537 10 3 15
84 มาณพ สังขมิตร หลักการค้าระหว่างประเทศ 2533 HF 81.00 .ม-ห 10 3 16
85 ประไพศรี อินทรองพล การส่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก - HF 1106.00 .ป-ก 10 3 17
86 วาวุธ โพธ์เล็ก เจาะลึก ข้อตกลงในการส่งในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศIncoterms 2000 2543 HF 1371.00 อ.668จ2543 10 3 18
87 อาวุธ โพธิ์เล็ก เจาะลึก ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศIncoterms 1990 2538 HF 1371.00 อ-จ2538 10 3 19
88 ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท กลยุทธการส่งออก - HF 1401.00 .ด-ก 10 3 20
89 ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 2537 HF 1411.00 ธ-ก2537ฉ.1 10 3 21
90 ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 2537 HF 1411.00 ธ-ก2537ฉ.2 10 3 22
91 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์,บรรณาธิการ ทิศทางการปฏิรูปนโยบาย เศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 1990 2534 HF 1594.55 ต-ท2534 10 3 23
92 ไมตรี อึ๊งภากรณ์ สามมิติของการเจรจารอบอุรุกวัย 2538 HF 1721.00 ม-ส2538 10 3 24
93 กรมพาณิชย์สัมพันธ์ เอกสารวิชาการส่งออกเรื่อง3ขั้นตอนพิธีการและสิทธิประโยชน์ในการส่งออก 2533 HF 2661.00 .พข 10 3 26
94 ส่งเสริมการส่งออก,กรม เอกสารวิชาการส่งออกเรื่อง1ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก   HF 2661.00 ก-ส-ร1 10 3 25
95   เอกสารพิธีการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย   HF 3010.00 10 3 27
96   เอกสารพิธีการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย   HF 3010.00 อc2 10 3 28
97 สุนทร ราชวงศ์ศึก การค้าระหว่างประเทศและพัฒนาของประเทศไทยThailand:international and development 2535 HF 3800.55 .Z7T5ส-ก 10 4 1
98 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ 2538 HF 5035.00 น2538 10 4 2
99  J.L. Kellogg Graduate School of Management London Business School Wharton School of the University of Pennsylvania  การตลาดในศตวรรษที่ 21 = Financial Times mastering marketing    HF 5415 F4852544 10 4 3
100 กุณฑลี รื่นรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้น    HF 5415.13 M372547 10 4 4
101 สุพัตรา บุญมาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2539 HF 5548.20 ส-ค2539 10 4 5
102 วิไล วีระปรีย ระบบบัญชี 2533 HF 5629.00 ว-ร2533 10 4 6
103 สถาบันพาณิชยนาวี,จุฬาฯ ระบบบัญชี อุตสาหกรรมต่อเรือ 2536 HF 5686.00 .S5ว-ร2536C1 10 4 7
104 สถาบันพาณิชยนาวี,จุฬาฯ ระบบบัญชี อุตสาหกรรมต่อเรือ 2536 HF 5686.00 .S5ว-ร2536C2 10 4 8
105 สถาบันพาณิชยนาวี,จุฬาฯ ระบบบัญชี อุตสาหกรรมต่อเรือ 2536 HF 5686.00 .S5ว-ร2536C3 10 4 9
106 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องพื้นฐานระบบคุณภาพ ISO 9000   HG 226.6 อ-พ2549 10 4 9.1
107 ชนินทร์ พีทยาวิวิธ เลตเตอร์ออฟเครดิต การค้า (Commercail better of credit) 2532 HG 3745.00 .ช-ล 10 4 10
108 อาวุธ โพธิ์เล็ก L/C&B/Cเอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออก 2544 HG 3745 อ668อ2544 10 4 11
109 อาวุธ โพธิ์เล็ก เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออก 2544 HG 3746.00 .อ-อ2535 10 4 12
110 อาวุธ โพธิ์เล็ก เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออก 2544 HG 3746.00 .อ-อ2536 10 4 13
111 สมพงษ์ จียาศักดิ์และคนอื่นๆ มุกดาหาร;ศูนย์กลางเศรษฐกิจ-การทุน เมืองท่าส่งออก ประตูอินโดจีน 2538 HG 4503 ม2538ฉ.1 10 4 14
112 สมพงษ์ จียาศักดิ์และคนอื่นๆ มุกดาหาร;ศูนย์กลางเศรษฐกิจ-การทุน เมืองท่าส่งออก ประตูอินโดจีน 2538 HG 4503.00 ม2538ฉ.2 10 4 15
113 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย หลักการประกันภัย หน่วยที่1-8 2533 HG 8051.00 .ส-ห2533V1 10 4 16
114 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย หลักการประกันภัย หน่วยที่9-15 2533 HG 8051.00 .ส-ห2533V2 10 4 17
115 กฤษฎา ทองธาเณชาติ ความรู้ทั่วไปว่าด้วยกฏหมายเกี่ยวกับการศุลกากร 2536 HJ 6613.00 ก-ค2536 10 4 18
116 ชูชาติ อัศวโรจน์ กฏหมายศุลการ Customs law 2534 HJ 6613.00 ช-ก2534 10 4 19
117 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง:ทฤษฎีและปฏบัติ 2547 HN 29.00 พ647ก2547 10 4 20
118   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540(ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 48)   JQ 1742 ร62541 10 4 21
119 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ กฏหมายทะเลเกี่ยวกับเรือและสิทธิหน้าที่ของเจ้าของเรือ(Ships and its owners night and duies) 253? JX 449.00 S5ม-ก 10 4 22
120 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ กฏหมายอนุญาโตตุลการ(ทางทะเล) =Mantime Abitration Law - JX 1981.00 .M3ม-ก 10 4 23
121 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,สำนักงาน 5 ทศวรรษ การต่างประเทศของไทยจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ 2536 JX 1981.00 .P7ค-ห2536 10 4 24
122 สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ข้อบังคับข้อตกลงระหว่างประเทศกฏหมายและคำพิพากษาศาลีกา เกี่ยวกับอนุบาโตตุลาการ เล่ม1 - JX 1991.00 .A7อ-รV1 10 4 25
123 สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ข้อบังคับข้อตกลงระหว่างประเทศกฏหมายและคำพิพากษาศาลีกา เกี่ยวกับอนุบาโตตุลาการ เล่ม2 - JX 1991.00 .A7อ-รV2 10 4 26
124 ประภาส  พฤกษาพงษ์ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 2530 JX 1998.00 .T5ส-พ2530 10 4 27
125 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร รวมข้อคิดเกี่ยวการระงับข้อพิพาทในทางการค้า 2540 JX 4171.00 .Rพ-ร32540 10 4 28
126 สารสนเทศเศรษฐกิจและการค้ากรมเศรษฐกิจ กระทรวงต่างประเทศ ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2500 - 2515 2515 JX 4171.00 .T7ค 10 4 29
127   รวมคำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล   JX 4171.00 c1 10 4 30
128   รวมคำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล   JX 4171.00 c2 10 4 31
129 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ความตกลงการค้าเสรี ไทย - นิวซีแลนด์   JX 4171.00 10 4 32
130   ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 2547 JX 4171.00 10 4 33
131 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ความตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย 2547 JX 4171.00 อ-ด 10 4 34
132 กมล  สนธิเกษตริน พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 2508 JX 4215.00 .ท-พ2508 10 4 35
133 ไผทชิต  เอกจริยกร กฎหมายพาณิชยนาวีฝรั่งเศส 2539 JX 4408.00 ผ-ก2539 10 4 36
134 กรมเจ้าท่า กฎหมายทะเล  2517 JX 4412.00 .จ-ก2517V2 10 5 1
135 กรมเจ้าท่า กฎหมายทะเล  2517 JX 4412.00 .จ-กV1 10 5 2
136 กระทรวงคมนาคม  ข้อมูลยกร่างกฏหมายทะเล 7 สิงหาคม 2518  ครั้งที่ 8 2518 JX 4418.00 .T5ค-ข 10 5 3
137 ชลี  สินธุโภณ ยกร่างกฏหมายทะเล 2518 JX 4418.00 .T5ค-ย 10 5 4
138 เจ้าท่า, กรม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 2533 JX 4431.00 .ท2456 10 5 5
139 เจ้าท่า, กรม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศํกราช 2456 2532 JX 4431.00 ท2456C2 10 5 6
140 สุธาบดี  สัตตบุศย์ กฎหมายทะเล 2529 JX 4444.00 .ส-ก2529C1 10 5 7
141 สุธาบดี  สัตตบุศย์ กฎหมายทะเล 2529 JX 4444.00 .ส-ก2529C2 10 5 8
142 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ กฏหมายว่าด้วยการกักเรือเดินทะเล The Arrest of seagoing ship act 2530 JX 4449.00 .A7ม-ก 10 5 9
143 - กฏหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล carriage of goods by sea act - JX 4449.00 .C3ก 10 5 10
144 กมล สนธิเกษตริน พรบ รับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 2535 JX 4449.00 .C3ก-ร 10 5 11
145 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ กฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล พ.ศ……. ไทย - อังกฤษ   JX 4449.00 .C3ม 10 5 12
146 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ คำแปลอนุสัญญาแห่งองค์การ สหประชาชาติ ว่าด้วย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายรูปแบบ - JX 4449.00 .C3ม-ค 10 5 13
147 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล 2531 JX 4449.00 .C3ส2531 10 5 14
148 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ คำบรรยาย กฏหมายทะเล ลักษณะการรับขนของทางทะเลที่เกี่ยวกับ สัญญาเช่าเหมาเรือ (Contract by charterparty) 2534 JX 4449.00 .C5ม-ก 10 5 15
149 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ คำบรรยายกฏหมายทะเล ลักษณะการรับขนของทางทะเลที่เกี่ยวกับการรับผิดต่อสินค้าทีรับการยกเว้นเพราะอุบัติภัยทางทะเล Exeepted Perib 2534 JX 4449.00 .E9ม.2534 10 5 16
150 เจ้าท่า, กรม ประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ 2534 JX 4449.00 .H3จ-ป 10 5 17
151 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวลพระราชบัญญัติข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 2494-2505 JX 4449.00 .H3ท-ป2494-05 10 5 18
152 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506-2510 2506 JX 4449.00 .H3ท-ป2506-10 10 5 19
153 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2516 2516 JX 4449.00 .H3ท-ป2516 10 5 20
154 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 2522 JX 4449.00 .H3ท-ป2522 10 5 21
155 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2525 2525 JX 4449.00 .H3ท-ป2525 10 5 22
156 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2527 2527 JX 4449.00 .H3ท-ป2527 10 5 23
157 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2529 2529 JX 4449.00 .H3ท-ป2529 10 5 24
158 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2529 2530 JX 4449.00 .H3ท-ป2529 10 5 25
159 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 2531 JX 4449.00 .H3ท-ป2530 10 5 26
160 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2531 2532 JX 4449.00 .H3ท-ป2531 10 5 27
161 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมวล ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 2533 JX 4449.00 .H3ท-ป2532 10 5 28
162 - ประมวลข้อบังคับระเบียบคำสั่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2537 2538 JX 4449.00 .H3ท-ป2537 10 5 29
163 เสถียร  วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494  2494 JX 4449.00 .H3ท-พ2494 10 5 30
164 การท่าเรือแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 1-4) 2532 JX 4449.00 .H3ท-พ2532 10 5 31
165 เสถียร  วิชัยลักษณ์ กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 2456 JX 4449.00 .I5ท-ก2456 10 5 32
166   ราชกิจจานุเบกษา(ฉบับพิเศษ) 2528 JX 4449.00 .I5ท-ก2528 10 5 33
167 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ มุริมสิทธิ์ และจำนอง, ทะเล Liens and mortgage (maritime) - JX 4449.00 .L5ม 10 5 34
168 จุมพต สายสุนทร ย่อหลักกฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฏหมายทะเล 2534 JX 4449.00 .M3จ-ย 10 5 35
169 สวัสดิการข้ารชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี  พ.ศ. 2521 พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ 2527 JX 4449.00 .M3ท-ก2521 10 5 36
170   พระราชบัญญัติคณะกรรมการทางทะเลแห่งชาติ พ.ศ. 2515 และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการทางทะเลแห่งชาติ พ.ศ. 2520 2515 JX 4449.00 .M3ท-พ2515 10 5 37
171 เสถียร  วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 2521 JX 4449.00 .M3ท-พ2521 10 5 38
172 สวัสดิการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี พระราชบัญญัติ ฏกกระทรวงประกาศและระเบียบเกียบกับการสังเสริมการพาณิชยนาวีของประเทศไทย 2533 JX 4449.00 .M3พ2533 10 5 39
173 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี พระราชบัญญัติกฏกระทรวงประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการพาณิชยนาว 2537 JX 4449.00 .M3พ2537 10 5 40
174 ไมตรี ตันติวุฒานนท์,ผู้เรียบเรียง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทางทะเล:คำและความหมาย บางคำตามกฏหมายการขนส่งทางทะเล 2536 JX 4449.00 .M3ม-ค 11 1 1
175 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ คำบรรยาย กฏหมายทะเล ลักษณะการรับขนของทางทะเลที่เกี่ยวกับการใช้เรือและการรับขนสินค้าในเรือรับขนสินค้าทั่วไป 2534 JX 4449.00 .M3ม-ค2534 11 1 2
176   กฎหมายพาณิชยนาวีในส่วนที่ว่าด้วยกองทุนพาณิชยนาวีกลาง พ.ศ. 2527 ขอ ประเทศมาเลเซีย 2527 JX 4449.00 .M4ม-ก2527 11 1 3
177   อนุสัญญาว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ ค.ศ.1965   JX 4449.00 .N3ค-อ 11 1 4
178 ไผทชิต  เอกจริยกร พระราชบัญญัติการกักเรือ 2534 2534 JX 4449.00 .R7C1ผ-ก 11 1 5
179 ไผทชิต  เอกจริยกร พระราชบัญญัติการกักเรือ 2534 2534 JX 4449.00 .R7C2ผ-ก 11 1 6
180 ไผทชิต เอกจริยกร คำบรรยายกฏหมายพานิชยนาวี กักเรือ(Arrest of seagoing ship) 2539 JX 4449.00 .R7ผ-ก2538ฉ.1 11 1 7
181 ไผทชิต เอกจริยกร คำบรรยายกฏหมายพานิชยนาวี กักเรือ(Arrest of seagoing ship) 2539 JX 4449.00 .R7ผ-ก2538ฉ.2 11 1 8
182 การประกันภัย, กรม กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่..)พ.ศ...   JX 4449.00 .S5กC1 11 1 9
183 การประกันภัย, กรม กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่..)พ.ศ...   JX 4449.00 .S5กC2 11 1 10
184 ฝ่ายนิติการ ,กรมเจ้าท่า พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 2522 JX 4449.00 .S5ท-พ 11 1 11
185 เสถียร  วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 2481 JX 4449.00 .S5ท-พ2481 11 1 12
186 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ กฏหมายลักษณะการขนของทางทะเลที่เกี่ยวกับความคงทนทะเลของเรือ 2533 JX 4449.00 .S5ม2533 11 1 13
187   การกักเรือตามบังคับของกฏหมายอังกฤษ   JX 4449 A7ม-ก 11 1 13
188 ไผทชิต เอกจริยกร คำอธิบายบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2535 พร้อมข้อสังเกต ข้อแนะนำและHague Rules,Hambug Rules 2538 JX 4449.00 C3ผ-ค2534 11 1 14
189 ไมตรี ตันติวุฒานนท์ คำอธิบายกฏหมายทะเล เกี่ยวกับสัญญา ซี ไอ เอฟ และ ซี โอ บี (CIF. And F.O.B Contract) 2537 JX 4449.00 C4ม-ค2537 11 1 15
190 จุมพต  สายสุทร อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล 2537 JX 4449.00 L3จ-อ2537 11 1 16
191 มัลลิกา  พินิจจันทร์ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 2532 JX 4449.00 L3ม-ก2532 11 1 17
192 มัลลิกา  พินิจจันทร์ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 2535 JX 4449.00 L3ม-ก2535 11 1 18
193 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ บุริมสิทธิทางทะเล พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 2537 JX 4449.00 L5ม-บ2537 11 1 19
194 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ บุริมสิทธิทางทะเล พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 2537 JX 4449.00 L5ม-บ2537ฉ.2 11 1 20
195 ไผทชิต  เอกจริยกร คำอธิบาย พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 2537 JX 4449.00 M36ผ-ก 11 1 21
196 ไผทชิต  เอกจริยกร กฎหมายพาณิชยนาวี 2537 JX 4449.00 M3ผ-ก 11 1 22
197 ไผทชิต  เอกจริยกร กฎหมายพาณิชยนาวี 2541 JX 4449.00 M3ผ-ก2541 11 1 23
198   ราชกิจจานุเบกษา(ฉบับพิเศษ) 2534 JX 4449.00 M3ร2534 11 1 24
199 ไผทชิต  เอกจริยกร คำบรรยายกฏหมายพาณิชยนาวี กักเรือ 2540 JX 4449.00 R7ผ-ก2540 11 1 25
200 พิพัฒน์  เรืองงาม ประมวล กฏ  ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย - อินโดจีน 2532 JX 4449.00 พ-ร2532 11 1 26
201 เรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์ กฎหมายลาว 2538 JX 4450.00   11 1 27
202 เสถียร  วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  2522 JX 5705.00 .L3ท-พ2522 11 1 28
203   พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2523, 2530 และ 2535 2522 JX 5705.00 L3พ-พ2522 11 1 29
204 เสถียร  วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 2497 JX 5771.00 .ท-พ2497 11 1 30
205 สุธาดยี  สัตตบุศย์ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 2528 JX 6271.00 .ส-ก2528 11 1 31
206 สุโขทัยธรรมธิราช,มหาวิทยาลัย กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 2528 JX 6278.00 .T5ส-กV1 11 1 32
207 สุโขทัยธรรมธิราช,มหาวิทยาลัย กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 2528 JX 6278.00 .T5ส-กV2 11 1 33
208 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทะเล(สาขากฏหมายเอกชน) 2533 JX 6311.00 .ม 11 1 34
209   พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2537 2537 JX 6311.00 ส2537 11 1 35
210   พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก 2522 JX 6339.00 .I4ท-พ2522 11 1 36
211 ประเสริฐ  ป้อมป้องศึก  กฎหมายอากาศระหว่างประเทศ 2545 JX 7566.00   11 1 37
212 สัก กอแสงเรือง ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 2528 K 623.00 .A5T5 11 2 1
213 ไชยยศ  เหมะรัชตะ ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ 2536 K 673.00 ช-ย2536 11 2 2
214 เสถียร  วิชัยลักษณ์ พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 2528 K 950.00 ส-พ2528 11 2 3
215   กฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศต่าง ๆ   K 1150.00 .ก 11 2 4
216 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ กฎหมายการรับขนของทางทะเลสัญญาเช่าเหมาเรือ 2538 K 1182.00 .A55ม-ก2538ฉ.1 11 2 5
217 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ กฎหมายการรับขนของทางทะเลสัญญาเช่าเหมาเรือ 2538 K 1182.00 .A55ม-ก2538ฉ.2 11 2 6
218 ประกันวินาศภัย,สมาคม การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง(เฉพาะสินค้า) 2526 K 1226.00 .ป-ก2525-6 11 2 7
219 ประกันวินาศภัย,สมาคม การป้องกันความเสียหายในการขนส่งสินค้า 2527 K 1226.00 .ป-ก2527-8 11 2 8
220   การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล(ฉบับปรับปรุงใหม่) 2531 K 1226.00 .ป-ก2530-1 11 2 9
221 ประมวล  จันทร์ชีวะ คำแปล พ.ร.บ ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ 2542 K 1226.00 .ป-ค2540 11 2 10
222 ประมวล  จันทร์ชีวะ คำแปล พ.ร.บ ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ 2542 K 1226.00 .ป-ค2540C2 11 2 11
223 ประกันวินาศภัย,สมาคม พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ 2529 K 1226.00 .ป-พ2529-30 11 2 12
224 สิทธิโชค ศรีเจริญ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย 2528 K 1226.00 .ส-ค2528-9 11 2 13
225 ประมวล  จันทร์ชีวะ คำอธิบาย พ.ร.บ ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ 2542 K 1226.00 ป722542 11 2 14
226 ประมวล  จันทร์ชีวะ คำอธิบาย พ.ร.บ ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ 2542 K 1226.00 ป722542ฉ.2 11 2 15
227 ประมวล จันทร์ชีวะ การประกันภัยทางทะเล 2547 K 1226.00 ป-ก2547 11 2 16
228 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ คำอธิบายกฏหมายประกันภัยทางทะเล(เบื้องต้น) 2536 K 1226.00 ม-ค2536 11 2 17
229 ประมวล จันทร์ชีวะ คำอธิบายข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า 2546 K 1227.00 ป2546c1 11 2 18
230 ประมวล จันทร์ชีวะ คำอธิบายข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า 2546 K 1227.00 ป2546c2 11 2 19
231 ประมวล จันทร์ชีวะ คำอธิบายข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า 2546 K 1227.00 ป2546c3 11 2 20
232 ประมวล จันทร์ชีวะ คำอธิบายข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า 2546 K 1227.00 ป2546c4 11 2 21
233 ประมวล จันทร์ชีวะ การประกันภัยทางทะเล 2547 K 1227.00 ป-ก2547c2 11 2 22
234 อุทิศ  ธรรมวาทิน กฎหมายศุลกากร 2536 K 3179.00 อ-ก2536 11 2 23
235 ประเสริฐ  ป้อมป้องศึก  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายอากาศระหว่างประเทศ   K 4095 ป462545 11 2 24
236 ประเสริฐ  ป้อมป้องศึก  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ 2545 K 4095.00 ป462545c2 11 2 25
237 ประเสริฐ  ป้อมป้องศึก  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายอากาศระหว่างประเทศ 2545 K 4095 ป462545c3 11 2 26
238   พระราชบัญญัติและประกาศเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี   K 4217.00 .ทC2 11 2 27
239   พระราชบัญญัติและประกาศเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี   K 4217.00 .ทC3 11 2 28
240 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ กฎหมายการรับขนของทางทะเลการนับวันเวลาทำการของเรือเช่าเหมา 2538 KD 1834.00 .D4ม-ก2538ฉ.1 11 2 29
241 ไมตรี  ตันติวุฒานนท์ กฎหมายการรับขนของทางทะเลการนับวันเวลาทำการของเรือเช่าเหมา 2538 KD 1834.00 .D4ม-ก2538ฉ.2 11 2 30
242 ตระกูล  พุ่มเสนาะ ทางเลือกใหม่ของการประกันภัยทางทะเล 2540 KD 1845.00 ต-พ2540 11 2 31
243 ตระกูล  พุ่มเสนาะ ทางเลือกใหม่ของการประกันภัยทางทะเล 2540 KD 1845.00 ต-พ2540c2 11 2 32
244   เอกสารประกอบการสอนสรุปหลักการทำวิทยานิพนธ์   LB 2369 ร-ร 11 2 33
245 สุวิมล ติรกานันท์ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ 2543 LB 2369 ส247ร2543 11 2 34
246 อำไพ  พระประเสริฐสกุล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2537 QA 76.90 .S84อ-ก2537 11 2 35
247 อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์ พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2494   TA 1145 พ2494 11 3 1
248 อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์ พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537   TA 1145 พ2537 11 3 2
249 ศุภอัฐ  เจียมใจจิต น้ำมันหล่อเย็น 2538 TJ 215.00 ศ-น2538 11 3 3
250 ปรีชา  ศรีวาลัย นาวิกานุภาพ 2536 V 165.00 ป-น2536 11 3 4
251 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตำนานเรือรบไทย   V 750.00 .ด 11 3 5
252   ปูมเรือ 2538 VK 211.00 .ป 11 3 6
253 ภูธร  ภูมะธน เรือในภาคกลาง 2533 VM 113.00 .T5ภ-ร2533 11 3 7
254 ไพฑูรย์  ขาวมาลา เรือไทย เรือพื้นบ้านและการทำเรือจำลอง 2537 VM 144.00 พ-ร2537 11 3 8
255 จักรชัย  ชื่นวาริน ข้อแนะนำสำหรับการเชื่อมเหล็กตัวเรือ 2532 VM 147.00 .ย-ข2532C1 11 3 9
256 จักรชัย  ชื่นวาริน ข้อแนะนำสำหรับการเชื่อมเหล็กตัวเรือ 2532 VM 147.00 .ย-ข2532C2 11 3 10
257 จักรชัย  ชื่นวาริน ข้อแนะนำสำหรับการเชื่อมเหล็กตัวเรือ 2532 VM 147.00 .ย-ข2532C3 11 3 11
258 กรมอู่ทหารเรือ การต่อเรือ   VM 156.00 .อ-กC1 11 3 12
259 ทรงศักดิ์  กิตติพีรชล โครงสร้างตัวเรือ   VM 156.00 .อ-คC1 11 3 13
260 กรมอู่ทหารเรือ เทคนิคในการซ่อมสร้างตัวเรือ   VM 156.00 .อ-ทC1 11 3 14
261 กรมอู่ทหารเรือ มาตรฐานในการสร้างเรือ   VM 156.00 .อ-มC1 11 3 15
262 กรมอู่ทหารเรือ วิธีการสร้างตัวเรือ   VM 156.00 .อ-วC1 11 3 16
263 อัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย ทฤษฏีอาการเคลื่อนไหวเรือและทฤษฎีบังคับอาการเคลื่อนไหวเรือ   VM 156.00 อ-ป 11 3 17
264 อัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย เทคโนโลยีเรือสินค้า   VM 156.00 อ-ป2 11 3 18
265 อัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย วิศวกรรมต่อเรือ   VM 156.00 อ-ป2549 11 3 19
266 ประกอบ  นิโครธานนท์ ตัวอย่างการคำนวณต่าง ๆ ในการต่อเรือโดยใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์ 2532 VM 168.00 .ป-ต 11 3 20
267 แกร์มานิชเชอร์ ลอยด์ กฎสำหรับการแยกประเภทและการตรวจเรือเหล็กเดินสมุทร เรือเหล็กที่ใช้ในแม่น้ำลำคลอง และอุปกรณ์เครื่องเย็น 2528 VM 287.00 .ก-ก2528C1 11 3 21
268 แกร์มานิชเชอร์ ลอยด์ กฎสำหรับการแยกประเภทและการตรวจเรือเหล็กเดินสมุทร เรือเหล็กที่ใช้ในแม่น้ำลำคลอง และอุปกรณ์เครื่องเย็น 2528 VM 287.00 .ก-ก2528C2 11 3 22
269 แกร์มานิชเชอร์ ลอยด์ กฎสำหรับการแยกประเภทและการตรวจเรือเหล็กเดินสมุทร เรือเหล็กที่ใช้ในแม่น้ำลำคลอง และอุปกรณ์เครื่องเย็น 2528 VM 287.00 .ก-ก2528C3 11 3 23
270 กรมอู่ทหาเรือ การหาศูนย์เพลาใบจักร 2523 VM 293.00 .อ-ก 11 3 24
271 กรมอู่ทหาเรือ การหาศูนย์เพลาใบจักร 2523 VM 293.00 .อ-กC2 11 3 25
272 กรมอู่ทหาเรือ การหาศูนย์เพลาใบจักร 2523 VM 293.00 .อ-กC3 11 3 26
273 กรมอู่ทหาเรือ ตัวอย่างการออกแบบเรือยนต์ความเร็วสูง  ท้องกลม 2521 VM 293.00 .อ-ต 11 3 27
274 กรมอู่ทหาเรือ ตัวอย่างการออกแบบเรือยนต์ความเร็วสูง  ท้องกลม 2521 VM 293.00 .อ-ตC2 11 3 28
275 กรมอู่ทหาเรือ ตัวอย่างการออกแบบเรือยนต์ความเร็วสูง  ท้องกลม 2521 VM 293.00 .อ-ตC3 11 3 29
276 กรมอู่ทหาเรือ สาเหตุและการควบคุมการผุกร่อน 2522 VM 293.00 .อ-ส 11 3 30
277 กรมอู่ทหาเรือ สาเหตุและการควบคุมการผุกร่อน 2522 VM 293.00 .อ-สC2 11 3 31
278 กรมอู่ทหาเรือ สาเหตุและการควบคุมการผุกร่อน 2522 VM 293.00 .อ-สC3 11 3 32
279 อัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ 2539 VM 293.00 อ-ร2539 11 3 33
280 อัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ 2539 VM 293.00 อ-ร2539C2 11 3 34
281 อัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ 2539 VM 293.00 อ-ร2539C4 11 3 35
282 พาณิชยนาวี,สถาบัน เรือท้องแบนเก็บคราบน้ำมัน 2536 VM 311.00 .B3พ-ร 11 3 36
283 วีรวัฒน์  วงษ์ดนตรี โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 2541 VM 383.00 ว836ค2541 11 3 37
284 กรมศิลปกร เรือพระราชพิธี   VM 466.00 .B3ศ-ร 11 3 38
285 กรมอู่ทหาเรือ ระบบไฟฟ้าทั่วไปในเรือ 2538 VM 471.00 จ-ร2538 11 3 39