สถิติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่1/Classification ตู้ที่ ชั้นที่
1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี สารสนเทศการพาณิชยนาวี ปี 2540 2541 สถ 1 2540 17 2
2   สถิติเรือประมงไทย 2540 2542 สถ 2 2540 17 2
3   สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี2540 2543 สถ 3 2540 17 2
4 กรมการประกันภัย รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2540 2542 สถ 4 2540 17 2
5 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สถิติการค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี2540 2541 สถ 5 2540 17 2
6 สำนักราชบัณฑิตยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี สารสนเทศการพาณิชยนาวีปี2541 2542 สถ 1 2541 17 2
7   สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี2541 2544 สถ 2 2541 17 2
8   สถิติเรือประมงไทย 2541 2543 สถ 3 2541 17 2
9 กรมการประกันภัย รายงานธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 2541 2542 สถ 4 2541 17 2
10 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สถิติ การค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย2541 2542 สถ 5 2541 17 2
11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพฯ 2541 2541 สถ 6 2541 17 2
12   รายงานสถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี2541 2542 สถ 7 2541 17 2
13   ค่าภาระบริษัทสยามบางกอกพอร์ท 2541 2541 สถ 8 2541 17 2
14 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สถิติ การค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย2542 2543 สถ 1 2542 17 2
15   รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2542 2544 สถ 2 2542 17 2
16   สถิติเรือประมงไทย 2542 2544 สถ 3 2542 17 2
17 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี สารสนเทศการพาณิชยนาวีปี2542 2543 สถ 4 2542 17 2
18 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สถิติการค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทย ปี 2543   สถ 1 2543 17 2
19 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ 2543 2543 สถ 2 2543 17 2
20   รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2543 2545 สถ 3 2543 17 2
21 ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและการวางแผน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี รายงานการสำรวจความหนาแน่นคนโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก ปี พ.ศ.2543    สถ 4 2543 17 2
22 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี สารสนเทศการพาณิชยนาวี ปี 2543 2544 สถ 5 2543 17 2
23   ทำเนียบอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 1999-2000   สถ 6 2543 17 2
24 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี สารสนเทศการพาณิชยนาวี ปี 2544 2545 สถ 1 2544 17 2
25   รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2544 2545 สถ 2 2544 17 2
26 กรมเศรษฐกิจการพิณิชย์ สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2544 2545 สถ 3 2544 17 2
27   รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง 2545   สถ 1 2545 17 2
28   รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2545 2547 สถ 2 2545 17 2
29 กรมศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากรพร้อมด้วยรหัสสถิติ 2545 สถ 3 2545 17 2
30   อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน 2545 2545 สถ 4 2545 17 2
31   รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 2546 2547 สถ 1 2546 17 2
32   รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง 2546   สถ 2 2546 17 2
33 ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและการวางแผน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี รายงานการสำรวจความหนาแน่นคนโดยสาร เรือด่วนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2546   สถ 3 2546 17 2
34 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย2546-2547 2546 สถ 1 2547 17 2
35 ฝ่ายสถิติ กองวิชาการและการวางแผน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี รายงานการสำรวจความหนาแน่ผู้โดยสารเรือในคลองพระโขนง และคลองบ้านป่าประจำปีงบประมาณ 2547   สถ 2 2547 17 2
36 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2547   สถ 3 2547 17 2