รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ 
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่1/Classification ตู้ที่ ชั้นที่ NO.
1 BECOM Transport planning unit project 1976 1 14 1 1
2 Asian Instittute of Technology  Development of A Computer-Based Transport Management Information System For Thailand 1977 2 14 1 2
3 BECOM Transport planning unit project  summary report 1982 3 14 1 3
4 BECOM Transport planning unit project Phase two summary report 1977 4 14 1 4
5 Nippon Koei Co., LTD. Preliminary Design Report on detail engineering desing of map ta phut port project 1985 5 14 1 5
6 Complement Co., Ltd. Feasibility Study on Development of A Comprehensive Shipyard at Laem Chabang Thailand  1989 6 14 1 6
7 UNCTAD Report on Maritime Sector Development in Thailand 1997 7 14 1 7
8 S T S ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. Feasibility study on the establishment of coastal/riverine transhipment stations(excutive summery report) 1998 8 14 1 8
9 S T S ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. Feasibility study on the establishment of coastal/riverine transhipment stations(final report part 2) 1998 9 14 1 9
10 S T S ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. Feasibility study on the establishment of coastal/riverine transhipment stations(final report part 1) 1998 10 14 1 10
11 Thai Engineering Consultants Co.,Ltd. Master Plan For Maritime Development part 1 final report 1999 11 14 1 11
12 Thai Engineering Consultants Co.,Ltd. Master Plan For Maritime Development 1999-2006 1999 12 14 1 12
13 Southeast Asia Technologyco.,Ltd. Study on Modal Shift in Thailand 2000 13 14 1 13
14 Southeast Asia Technologyco.,Ltd. Study for selection of suitable sites for construction of shipyards(Executive summary report)  2000 14 14 1 14
15 Southeast asia technologyco.,ltd. Study for selection of suitable sites for construction of shipyards(Final report)  2000 15 14 1 15
16 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี The feasibily study in establishing the maritime development fund 2000 16 14 1 16
17 วราพรรณ ด่านอุตราและคณะ โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง 2001 17 14 1 17
18 Zhang Guanghe Road Transport in the People's Republic of China 2003 18 14 1 18
19 M.D.A. Marine design associates LTD. Coastal transport development study 2004 19 14 1 19
20 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ The Study and Design Project of One Stop Service Center of Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province Executive summary 2004 20 14 1 20
21 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ The Study and Design Project of One Stop Service Center of Phra Nakorn Sri Ayutthaya Province Executive summary 2004 21 14 1 21
22 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รายงานการศึกษาผลกระทบของการขึ้นราคาน้ำมันต่อการขนส่งทางน้ำและทางบก 2524 22 14 1 22
23 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รายงานการศึกษาโครงการปรับโครงสร้างการคมนาคมและขนส่ง 2529 23 14 1 23
24 บ.ดาต้าเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด รายงานโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การค้าบริการ(trade in services) เล่มที่ 1 รายงาน 2533 24 14 1 24
25 บ.ดาต้าเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด รายงานโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การค้าบริการ (trade in services) เล่มที่ 2 ตาราง 2533 25 14 1 25
26 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เล่มที่ 2 การจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อม 2533 26 14 1 26
27 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เล่มที่ 2 การจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อม 2533 27 14 1 27
28 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เล่มที่ 2 การจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อม 2533 28 14 1 28
29 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เล่มที่ 1การศึกษาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเรือกรุงเทพ 2533 29 14 1 29
30 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เล่มที่ 1การศึกษาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเรือกรุงเทพ 2533 30 14 1 30
31 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการงานสิ่งแวดล้อมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เล่มที่ 1การศึกษาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเรือกรุงเทพ 2533 31 14 1 31
32 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คณะเศรษฐสาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาเพื่อเสนอข้อมูลและแนวทางการจัดตั้งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ 2533 32 14 1 32
33 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขการขนส่งสินค้าออกของไทย 2533 33 14 1 33
34 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี รายงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 2534 34 14 1 34
35 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด เรื่องการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการก่อสร้างท่าเรือชุมพร จ.ชุมพร 2536 35 14 1 35
36 บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด โครงการการศึกษาอุปสงค์และอุปทานด้านการขนส่งในประเทศไทย (ระยะที่ 1) 2538 36 14 1 36
37 ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการศึกษาค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเป็นค่า Terminal Handling Charge 2539 37 14 1 37
38 ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โครงการศึกษาค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเป็นค่า Terminal Handling Charge 2539 38 14 1 38
39 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการศึกษาพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อการพัฒนาการลงทุน 2548 39 14 2 39
40 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพาณิชยนาวี (รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 3) 2540 40 14 2 40
41 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการศึกษาเพื่อวางแผนและเตรียมการในรายละเอียดก่อนทำการสำรวจและสำมะโนการขนส่งของประเทศไทย 2540 41 14 2 41
42 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาศึกษา วางระบบจัดเก็บข้อมูลและสถิติการค้าบริการ เล่มที่ 3 2540 42 14 2 42
43 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการศึกษาเพื่อวางแผนและเตรียมการในรายละเอียดก่อนทำการสำรวจและสำมะโนภาคการขนส่งของประเทศไทย 2540 43 14 2 43
44 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาความต้องการใช้เรือลำเลียงในการขนส่งทางน้ำ final report (volume2) 2540 44 14 2 44
45 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพาณิชยนาวี (ร่างรายงานฉบับสุดท้าย) 2540 45 14 2 45
46 กรมเจ้าท่า รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องแผนการปรับปรุงการเดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง 4 เส้นทาง(แสนแสบ พระโขนง ผดุงกรุงเกษม และลาดพร้าว) 2540 46 14 2 46
47 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด รายงานการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 2540 47 14 2 47
48 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด รายงานการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 2540 48 14 2 48
49 บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องศึกษาและออกแบบก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบับ ขั้นที่ 2(บทที่1-7) 2540 49 14 2 49
50 สภาอุตสาหรกรรมแห่งประเทศไทยและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานการศึกษาเรื่องวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทย 2020 2540 50 14 2 50
51 บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องศึกษาและออกแบบก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบับ ขั้นที่ 2(บทที่13-20) 2540 51 14 2 51
52 บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องศึกษาและออกแบบก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบับ ขั้นที่ 2(บทที่8-12) 2540 52 14 2 52
53 UNCTAP รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีในประเทศไทย 2541 53 14 2 53
54 บ.บีบีเอ็มที(ประเทศไทย)จำกัด รายงานร่างพระราชบัญญัติการบริหารการขนส่งทางน้ำ พ.ศ...... 2545 54 14 2 54
55 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกและการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การตลาด 2541 55 14 2 55
56 บ. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด รายงานเรื่องบริการที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าริมน้ำ (รายงานขั้นต้น) 2541 56 14 2 56
57 บ. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด รายงานเรื่องงานบริการที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าริมน้ำ (รายงานฉบับสมบูรณ์)ส่วนที่1 2541 57 14 2 57
58 บ. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด รายงานเรื่องงานบริการที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าริมน้ำ (รายงานฉบับสมบูรณ์)ส่วนที่2 2541 58 14 2 58
59 บ. เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด รายงานเรื่องงานบริการที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าริมน้ำ (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) 2541 59 14 2 59
60 กรมเจ้าท่า รายงานเรื่องสรุปผลการดำเนินงานการจัดระบบการขนส่งทางน้ำในบริเวณเขตท่าเรือศรีราชา (สำหรับผู้บริหาร) 2542 60 14 2 60
61 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างอู่เรือ (รายงานฉบับสมบูรณ์) 2542 61 14 2 61
62 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างอู่เรือ (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) 2543 62 14 2 62
63 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี 2542 63 14 2 63
64 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี (รายงานฉบับสมบูณ์) ส่วนที่ 1 2542 64 14 2 64
65 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี (รายงานฉบับสมบูณ์) ส่วนที่ 1 2542 65 14 2 65
66 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) ส่วนที่ 2 2542 66 14 2 66
67 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี พ.ศ.2542-2549 2542 67 14 2 67
68 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ส่วนที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์ 2542 68 14 2 68
69 บ. ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด รายงานโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ส่วนที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 2542 69 14 2 69
70 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด รายงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ตามแผนหลักการพาณิชยนาวีพ.ศ.2542-2549 และการประเมินผลการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมและพัฒนากองเรือพานิชย์ไทย 2546 70 14 2 70
71 วราพรรณ ด่านอุตราและคณะ รายงานกรณีศึกษาการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย 2543 71 14 2 71
72 วราพรรณ ด่านอุตราและคณะ รายงานวิจัยเรื่องแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย 2543 72 14 2 72
73 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด รายงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง 2543 73 14 2 73
74 ศจี ศิริสรรพ์ รายงานการวิจัยเรื่องการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวีของบริษัทเรือต่างชาติในประเทศไทย 2532 74 14 2 74
75 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด รายงานโครงการศึกษาการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างอู่เรือ รายงานการศึกษาฉบับสุดท้ายของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 2543 75 14 2 75
76 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด รายงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนพัฒนาพาณิชยนาวี(รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร) 2543 76 14 2 76
77 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด รายงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนพัฒนาพาณิชยนาวี (รายงานฉบับสมบูรณ์) 2543 77 14 2 77
78 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด รายงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 2543 78 14 3 78
79 UN ESCAP รายงานเรื่องการจราจร การขนส่ง และความสะดวกในการเดินทางเพื่อสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 2544 79 14 3 79
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานโครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง (ฉบับที่ 1) 2544 80 14 3 80
81 บ.เซ้าส์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี จำกัด รายงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตบุคคลากรพาณิชยนาวี(บทคัดย่อผู้บริหาร) 2544 81 14 3 81
82 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งชายฝั่ง (รายงานการศึกษาขั้นกลาง) 2544 82 14 3 82
83 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งชายฝั่ง (รายงานการศึกษาขั้นกลาง) 2544 83 14 3 83
84 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รายงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2544 84 14 3 84
85 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือเดินสมุทรในประเทศไทย(รายงานขั้นกลาง) 2544 85 14 3 85
86 สมาคมเจ้าของเรือไทย รายงานเรื่องบทบาทกองเรือพาณิชย์ไทยในการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางทะเลของประเทศ รายงานสรุปและรายงานฉบับสมบูรณ์ 2545 86 14 3 86
87 สมาคมเจ้าของเรือไทย รายงานเรื่องบทบาทกองเรือพาณิชย์ไทยในการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางทะเลของประเทศ รายงานสรุปและรายงานฉบับสมบูรณ์ 2545 87 14 3 87
88 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (บทสรุปสำหรับผู้บริหารและสรุปแผนแม่บท) 2545 88 14 3 88
89 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (บทสรุปสำหรับผู้บริหารและสรุปแผนแม่บท) 2545 89 14 3 89
90 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (ภาคผนวก) 2545 90 14 3 90
91 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (ภาคผนวก) 2545 91 14 3 91
92 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (รายงานฉบับสมบูณ์) 2545 92 14 3 92
93 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการจัดทำแผนแม่บท การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (รายงานฉบับสมบูณ์) 2545 93 14 3 93
94 บ.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด รายงานเรื่องการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายอ.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี(รายงานขั้นสุดท้าย) 2546 94 14 3 94
95 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมต้นทุนและมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระยะที่ 1(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2546 95 14 3 95
96 บ.แพลนโปรจำกัด รายงานโครงการศึกษาเชื่อมต่อบริการรถโดยสารประจำทาง หมวด 2,3,4 และรถขนาดเล็ก(รายงานฉบับผู้บริหาร) 2546 96 14 3 96
97 บ.แพลนโปรจำกัด รายงานโครงการศึกษาเชื่อมต่อบริการรถโดยสารประจำทาง หมวด 2,3,4 และรถขนาดเล็ก(รายงานฉบับผู้บริหาร) 2546 97 14 3 97
98 บ.แพลนโปรจำกัด รายงานโครงการศึกษาเชื่อมต่อบริการรถโดยสารประจำทาง หมวด 2,3,4 และรถขนาดเล็ก(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2546 98 14 3 98
99 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น รายงานร่างแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จ.ขอนแก่น 2546 99 14 3 99
100 บ.ทีม คอนซัลติ่ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด รายงานโครงการศึกษาการแปลงแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องไปสู่การปฏิบัติ 2547 100 14 3 100
101 บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด รายงานโครงการศึกษาต้นทุนและคุณภาพระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งเชื่อมโยง (ฉบับสมบูรณ์) 2547 101 14 3 101
102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รายงานวิจัยเรื่องคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย 2547 102 14 3 102
103 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รายงานวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท 2547 103 14 3 103
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านการจราจรและขนส่ง ระยะที่ 2 2547 104 14 3 104
105 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รายงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(บทสรุปผู้บริหาร) 2547 105 14 3 105
106 ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โครงการศึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและส่งออกแบบเบ็ดเสร็จของ จ.พระนครศรีอยุธยา 2547 106 14 3 106
107 ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โครงการศึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและส่งออกแบบเบ็ดเสร็จของ จ.พระนครศรีอยุธยา (รายงานฉบับสมบูรณ์) 2547 107 14 3 107
108 ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการศึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและส่งออกแบบเบ็ดเสร็จของ จ.พระนครศรีอยุธยา (สำหรับผู้บริหาร) 2547 108 14 3 108
109 ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รายงานโครงการศึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและส่งออกแบบเบ็ดเสร็จของ จ.พระนครศรีอยุธยา (สำหรับผู้บริหาร) 2547 109 14 3 109
110 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สาขาพลังงาน 2547 110 14 3 110
111 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(คู่มือการวิเคราะห์โครงการลงทุน) 2547 111 14 3 111
112 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานการศึกษาเฉพาะด้าน)แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 2547 112 14 3 112
113 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานการศึกษาเฉพาะด้าน) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมรายสาขา 2547 113 14 3 113
114 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานการศึกษาเฉพาะด้าน)นโยบายราคาฯลฯ 2547 114 14 3 114
115 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานฉบับสมบูรณ์) สาขาการสื่อสาร 2547 115 14 3 115
116 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานฉบับสมบูรณ์) สาขาขนส่ง 2547 116 14 3 116
117 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานฉบับสมบูรณ์) สาขาสาธารณูปการ 2547 117 14 3 117
118 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(รายงานภาพรวมโครงสร้างพื้นฐาน) 2547 118 14 3 118
119 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รายงานเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(สำหรับผู้บริหาร) 2547 119 14 3 119
120 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด Barge demand study used for water transportation Final report Executive summery   120 14 3 120
121 คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง และ ท่าเรือกรุงเทพ   121 14 3 121
122 ประชุม สุวัตถีและคณะ รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษาการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างเกาะชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน   122 14 3 122
123 ประชุม สุวัตถีและคณะ ข้อเสนอโครงการศึกษาการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างเกาะชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน   123 14 3 123
124 ประชุม สุวัตถีและคณะ รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างเกาะชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน   124 14 3 124
125 บ.โกลเด้น แพลน จำกัด รายงานเรื่องโครงการศึกษาความต้องการใช้เรือลำเลียงบทที่ 1-8 (ร่างรายงานฉบับสุดท้าย)   125 14 4 125
126 Rich, Craig. A Inter-modal transport on the cross-channel routes 1976 126 14 4 126
127 UNCTAD Ocean transport documentation and its simplification 1979 127 14 4 127
128 UNCTAD Ocean transport documentation and its simplification 1979 128 14 4 128
129 Beaton,D.M Eastern seaboard development intermodal transport study 1984 129 14 4 129
130 Beaton,D.M Eastern seaboard development intermodal transport study 1984 130 14 4 130
131 Beaton,D.M Eastern seaboard development intermodal transport study 1984 131 14 4 131
132 Environment and Policy Institute East-West Center Coal transportation in Asia and the Pacific 1985 132 14 4 132
133 Coldwell, T.G. A marine traffic study in the Humber seaway 1985 133 14 4 133
134   Joint Chula/Sucop project-case study no.3 cost analysis in liner shipping 1988 134 14 4 134
135 Chrzanowski, Ignacy H. RR-18 : Introduction of economic statistics of shipping  1989 135 14 4 135
136 UNCTAD The econemic and commercial implications of the entry into force of the hamburg rules and the multimodal transport convention 1989 136 14 4 136
137 Douglas,R. A. P.  Port adminidtration;a review of the strucural and legal aspects 1990 137 14 4 137
138 UNCTAD Survey of human resource management and training needs 1994 138 14 4 138
139 Chaophaya terminal international co.,LTD. Port tariff for Songkhla and Phuket ports 1997 139 14 4 139
140 บรรพต สุดแสวง รายงานเรื่องกิจการพาณิชย์นาวีของไทย 2518 140 14 4 140
141 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ รายงานโครงการเปิดสายการเดินเรือประจำชาติระหว่างไทย-ยุโรป ของบริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด 2521 141 14 4 141
142 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ รายงานโครงการเปิดสายการเดินเรือประจำชาติระหว่างไทย-ยุโรป ของบริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด 2521 142 14 4 142
143 ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องท่าเรือภาคใต้ 2522 143 14 4 143
144 Maitree Tontivuthanon The prevention of collision of vessels act,b.e.2522 2522 144 14 4 144
145 วิมลวรรณ จินตราพันธ์ รายงานเรื่องโครงการขุดคอคอดกระ 2526 145 14 4 145
146 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ วิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ 2527 146 14 4 146
147 อุษณีย์ กฤติยรังสรรค์ การพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวีด้านคนประจำเรือ 2529 147 14 4 147
148 อัญญา ขันธวิทย์ ทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกที่มีต่อการใช้เรือของไทย 2530 148 14 4 148
149 ศูนย์ประสานงานการพาณิชนาวี การนำเข้าสินค้าทางเรือในเส้นทางฮ่องกง-ไทย 2530 149 14 4 149
150 ศูนย์ประสานงานการพาณิชนาวี การนำเข้าสินค้าทางเรือในเส้นทางเกาะไต้หวัน-ไทย 2530 150 14 4 150
151 ศูนย์ประสานงานการพาณิชนาวี การนำเข้าสินค้าทางเรือในเส้นทางสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย 2530 151 14 4 151
152 ศูนย์ประสานงานการพาณิชนาวี การนำเข้าสินค้าทางเรือในเส้นทางสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย 2530 152 14 4 152
153 ศูนย์ประสานงานการพาณิชนาวี การนำเข้าสินค้าทางเรือในเส้นทางเกาะไต้หวัน-ไทย 2530 153 14 4 153
154 เสรี สืบสงวน สถานการณ์และปัญหาของการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 2530 154 14 4 154
155 ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด วิธีการขยายกองเรือไทย 2530 155 14 4 155
156 กัลยา ครองแก้ว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปเพื่อการส่งออก 2531 156 14 4 156
157 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลทางสังคม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ การศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการขุดคอคอดกระแนว สตูล-สงขลา (5 เอ) 2531 157 14 4 157
158 เสรี สืบสงวน การให้บริการของเรือไทย : อุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 2531 158 14 4 158
159 ปรีชา ชูทรัพย์ รูปแบบการเคลื่อนย้าย และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันสำปะหลัง 2531 159 14 4 159
160 ปรีชา ชูทรัพย์ รูปแบบการเคลื่อนย้าย และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันสำปะหลัง 2531 160 14 4 160
161 สายสมร ปุญญาสวัสดิ์ รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว 2532 161 14 4 161
162 สายสมร ปุญญาสวัสดิ์ รูปแบบการเคลื่อนย้ายและค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว 2532 162 14 4 162
163 บ.เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าริมน้ำ ส่วนที่ 1 2544 163 14 4 163
164 จินตนา บุญบงการ การศึกษาการดำเนินงานของตัวแทนจัดการขนส่ง 2531 164 14 4 164
165 จารี รัษฐปานะ การขนส่งสินค้าด้วยเรือลำเลียง 2533 165 14 4 165
166 จารี รัษฐปานะ การขนส่งสินค้าด้วยเรือลำเลียง 2533 166 14 4 166
167 ศจี ศิริสรรพ์ วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของประเทศไทย 2533 167 14 4 167
168 สาวิตต์ โพธิวิหค ยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ : แผนแม่บทสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอันดามัน-อ่าวไทย 2534 168 14 4 168
169 สมเกียรติ อนุราษฎร์ การประมงนอกน่านน้ำไทยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ 2536 169 14 4 169
170 จุมพล อัมระปาล กองทัพเรือกับการปฏิบัติการในทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน 2536 170 14 4 170
171 อัมพร จิตรานุเคราะห์ นโยบายการแก้ปัญหาความแออัดที่ท่าเรือกรุงเทพและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2537 171 14 4 171
172 อัมพร จิตรานุเคราะห์ การส่งเสริมการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังด้วยรถไฟ และ เรือลำเลียง 2537 172 14 4 172
173 อัมพร จิตรานุเคราะห์ นโยบายการกำหนดบทบาทและที่ตั้งของท่าเรือ 2537 173 14 4 173
174 อัมพร จิตรานุเคราะห์ วิสัยสามารถของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2537 174 14 4 174
175 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย พ.ศ.2538-2549 2537 175 14 4 175
176 ไชยยศ ไชยมั่นคง การขนส่งทางทะเลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2537 176 14 4 176
177 ไชยยศ ไชยมั่นคง การขนส่งทางทะเลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2537 177 14 4 177
178 ไชยยศ ไชยมั่นคง การขนส่งทางทะเลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 2537 178 14 4 178
179 สมศักดิ์ บุญทอง บทบาทพนักงานอัยการในการว่างต่าง แก้ต่างคดีแพ่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 2538 179 14 4 179
180 ประเวช รักแผน บทบาทขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ต่อกิจการพาณิชย์นาวีไทย 2538 180 14 4 180
181 ชาคริต ชยกุญชร ข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัยที่มีผลต่อประเทศไทย 2538 181 14 4 181
182 สุจีจิต ณวันจันทร์ ผลกระทบของแกตต์ 2538 182 14 4 182
183 ฝ่ายประสานงานส่วนกลางหอการค้าไทย องค์กรการค้าโลก ผลประโยชน์และผลกระทบต่อภาคเอกชนไทย 2538 183 14 4 183
184 ปรีชา พวงสุวรรณ กองทัพเรือกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 2539 184 14 4 184
185 คณะทำงานร่วม ธนาคราแห่งประเทศไทย ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว 2539 185 14 5 185
186 กรมการขนส่งทางบก โครงการสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า 2540 186 14 5 186
187 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สพต.) สรุปความเป็นมาและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 2540 187 14 5 187
188 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ 2540 188 14 5 188
189 ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ท่าเรือในภูมิภาคแหลมทอง หลัง ค.ศ.2000 (2000-2020) : วิสัยทัศน์ของนักอุตสาหกรรม 2542 189 14 5 189
190 สุดอนงค์ จารุทัศน์ ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเล 2543 190 14 5 190
191 สุดอนงค์ จารุทัศน์ ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978 2543 191 14 5 191
192 สิทธิ์สักดิ์ คูประเสริฐสิน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันแบบอิสระ 2543 192 14 5 192
193 ศรีพร สวัสดิ์อำไพรักษ์ กรณีศึกษา บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด 2543 193 14 5 193
194 จินตนา บุญบงการ การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย 2544 194 14 5 194
195 จินตนา บุญบงการ การใช้พาณิชย์อินเตอร์เน็ตในธุรกิจการขนส่งสินค้าของไทย 2544 195 14 5 195
196 วารุณี ถนอมศักดิ์ โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของไทย 2545 196 14 5 196
197 บ.เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าริมน้ำ ส่วนที่ 2 2544 197 14 5 197
198 กองนำร่อง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจการนำร่องไทย 2547 198 14 5 198
199 จิตพร ตันติกุล โครงการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   199 14 5 199
200 ฝ่ายระบบข้อสนเทศ กองเศรษฐกิจการขนส่งและคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ข้อมูลกิจการด้านการขนส่ง สื่อสาร และอุตุนิยมวิทยา ระดับจังหวัด   200 14 5 200
201 Panich Seosakul Impact of oil price and role of transportion in Thailand : A comparative study between water and Land transportation system.   201 14 5 201
202 Rich, Craig. Supply and demand of water transport:short sea shipping   202 14 5 202
203 มานพ พงศทัต การขนส่งทางน้ำของกรุงเทพมหานคร   203 14 5 203
204 บริษัท สีชังทองเทอร์มินัล จำกัด โครงการ ท่าเรือน้ำลึกสีชัง มิติใหม่ของธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย   204 14 5 204
205 วันเพ็ญ กฤตผล การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ตู้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า   205 14 5 205
206 วันเพ็ญ กฤตผล การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ตู้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า   206 14 5 206
207 ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 1)   207 14 5 207
208 ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)   208 14 5 208
209 ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)   209 14 5 209
210 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ร่างแผนปฏิบัติการป้องอุบัติเหตุจราจร จังหวัดนครราชสีมา   210 14 5 210
211 จินตนา บุญบงการ การส่งเสริมกิจการขนส่งหลายรูปแบบ   211 14 5 211
212 ฝ่ายวิจัยบริการการตลาด กองวิจัยสินค้าและการตลาด สำนักงานศูนย์จองระวางเรือ แห่งศรีลังกา   212 14 5 212
213   Ship's financing-assigned to the insa of Indonesia : project proposal 2   213 14 5 213
214   Cost analysis in liner shipping   214 14 5 214
215 Supapen rattanaporn Cost analysis in liner shipping   215 14 5 215
216 Winkelmans,W. Transport economy and economic development   216 14 5 216
217 ชุมพร ปัจจุสานนท์ การค้าบริการภายใต้กรอบการเจรจารอบอุรุกวัย ภายใต้การค้าบริการเรื่องการขนส่งทางอากาศ   217 14 5 217
218 คณะนิติศาสตร์ วิเคราะห์ หลักการ และกฎหมายในร่างข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการค้าบริการ   218 14 5 218
219 สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ การพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าของประเทศไทย (เล่ม 1) การค้าระหว่างประเทศ   219 14 5 219
220 สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ การพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าของประเทศไทย (เล่ม 2) การค้าภายในประเทศ   220 14 5 220
221 สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ การพัฒนากลยุทธ์ทางการค้าของประเทศไทย (เล่ม 3) เศรษฐกิจภาคบริการ   221 14 5 221
222  Vino Ramayah Liabilities & protection of the purchase under current ship repair & ship construction contracts   222 14 5 222
223 สำนักพัฒนาตลาดต่างประเทศ คู่มือตลาด ปานามา   223 14 5 223
224 ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร ผลงานสำคัญของกระทรวงคมนาคมตามนโยบายของรัฐบาลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (11 ธค.39-10 มิย.40) 2539 224 14 5 224
225 อุดม เกิดพิบูลย์ ควรขุดคอคอดกระหรือไม่   225 14 5 225
226 ไชยยศ ไชยมั่นคง แนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย    226 14 5 226
227 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย พ.ศ.2538-2549   227 14 5 227
228   ร่วมสร้างอนาคตไทย กรณีศึกษา การปฏิรูปโทรคมนาคมไทย   228 14 5 228
229 Dirk F.P. Verbergt, MRIN Safety and environmental requirements as specified in international conventions 2004 229 14 5 229
230 Snpapun Rattanaporn Cost analysis in linear pricing 1988 230 14 5 230
231 Chua Thia-Eng, S.Adrian Ross and Huming Yu Malacca straits environmental profile    231 14 5 231
232 อรวรรณ บุญบูชาไชย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)   232 14 5 232
233 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย พ.ศ.2538-2549   233 14 5 233
234 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์(Inland container depot,LCD)ทางรถไฟ ณ จังหวัดขอนแก่น   234 14 5 234
235 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม รูปแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกเส้นทางโดย Binary logit(Revealed preference)   235 14 5 235
236 ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศาษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย   236 14 5 236
237 บริษัทโกลเด้น แพลน จำกัด โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งชายฝั่ง(ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)   237 14 5 237