งานวิจัย 29
งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ผลกระทบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ : กรณีไทย-มาเลเซีย

ชื่อผู้วิจัย นางสุมาลี สุขดานนท์ และคณะ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2539-2540 ที่มีต่อการค้าและการขนส่ง ระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยอาศัยข้อมูลปริมาณการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศทั้งสอง ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และได้ ทำการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและปีนัง

          แม้ว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อประเทศทั้งสามในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยและประเทศอินโดนิเซียได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการจากกองทุน การเงินระหว่างประเทศ แต่สำหรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อการค้าในระบบ หรือการค้าที่ผ่านด่านศุลกากร การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 และในปี 2540 อัตราการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 42 ของปีก่อนหน้านี้ ส่วนการค้านอกระบบได้รับผลกระทบบ้างในช่วงแรก เนื่องมาจากความ ผันผวนของค่าเงินของทั้งสองประเทศ แต่เมื่อค่าเงินของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นกลับเป็นผลดีต่อการค้าของไทยเพราะ ค่าเงินบาทอ่อนตัวกว่าเมื่อเทียบกับเงินริงกิด

          การค้าระหว่างไทย-อินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้จากตั้งแต่ปี 2538 ถึง 2541 การค้าของทั้งสองประเทศเพิ่งสูงขึ้นมาตลอด โดยในปี 2539 มูลค่าการค้าสูงกว่าปี 2538 คิดเป็นรัอยละ 30.4 ปี 2540 สูงกว่าปี 2539 ร้อยละ 36.4 แม้ว่าปี 2541 การค้าของทั้งสองประเทศจะชะลอตัวลง แต่ก็ยังเพิ่มสูงกว่าปีก่อนหน้านี้ร้อยละ 19

          ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้โครงการพัฒนาบางโครงการต้องหยุดชะงักลง เช่นโครงการสร้างสะพานที่อำเภอแว้ง และมีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้มาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้รับผลกระทบจาก วิกฤตการณ์รุนแรงที่สุดจนทำให้โครงการต้องหยุดชะงักลง

          นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่าอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าชายแดนและการขนส่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกฎระเบียบของ แต่ละประเทศที่ไม่เท่าเทียมกัน ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ทำให้เอกชนไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันระหว่าง ท่าเรือสงขลาและท่าเรือปีนัง ซึ่งเป็นประตูการค้าที่สำคัญของภาคใต้ของไทยนั้น ท่าเรือสงขลาตกอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบ

          โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจแม้จะเริ่มต้นมาต้งแต่ปี 2536 แต่การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างเชี่องช้าไม่สัมฤทธิ์ผล เท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจ โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการไม่สอดคล้องกับ กับความต้องการของฅนในท้องถิ่น จึงไม่ยังประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

poshorsa.gif (203 bytes)