งานวิจัย 28
รายงานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

ชื่อผู้วิจัย นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง

บทคัดย่อ

          งานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการขยาย อาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และรวมถึงผลของการขยายอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบังที่มีต่อภาคเอกชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพราะท่าเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งนับเป็นท่าเรือ ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และนอกจากนั้น ยังได้ศึกษาท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือในต่างประเทศอื่น ๆ อันได้แก่ ท่าเรือสิงคโปร์ และท่าเรือ Klang อีกด้วย

poshorsa.gif (203 bytes)