งานวิจัย 26
านวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ
ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และคณะ

บทคัดย่อ

          การศึกษาในส่วนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การจำแนกกิจกรรมของโครงการที่จะดำเนินการพื้นที่ที่ครอบคลุม เงื่อนไขของ โครงการ การสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาคสนามและการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ และการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจากโครงการ ต่อปัจจัยที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยใช้ข้อมูลทั้งภาคสนามและข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้แนวคลองคอคอดกระ แนว 5 A ซึ่งฝั่งทะเลอันดามันเริ่มต้นที่อำเภอปากบารา จังหวัดสตูล ไปออกฝั่งอ่าวไทย ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะทาง บนบก 102 กิโลเมตร เมื่อรวมสันดอนและร่องน้ำในทะเลทั้งสองฝั่งรวมเป็น 120 กิโลเมตร คลองที่คาดว่าจะขุดเป็นแบบสำหรับ เรือขนาด 500,000 เดทเวทตัน สองช่องทางสวนกันได้ และแบบสำหรับเรือ 250,000 เดเวทตัน หนึ่งช่องทางเรือวิ่งทางเดียว กำหนด การประเมินผลกระทบแบบ Simple Check List รวมกันแบบ Descriptive Check List และ Scaling Check List ของกิจกรรมที่เกิด ขึ้นในระยะการขุดคลองและระยะดำนเนินการ และกำหนดปัจจัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ผลการศึกษาพบว่า มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่า ทางฝั่งทะเล อันดามันได้รับผลกระทบเชิงลบ ที่ระดับ 0,1,-2 และ -3 เท่ากับ 2,2,8 และ 15 ปัจจัยจากทั้งหมด 32 ปัจจัย และได้รับผลกระทบ เชิงบวก ที่ระดับ 1,2 และ 3 เท่ากับ 1 และ 4 ปัจจัยจาก 32 ปัจจัย และทางฝั่งอ่าวไทยได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงลบที่ระดับ 0,-1,-2 และ -3 เท่ากับ 3,4,5 และ 15 ปัจจัยจากทั้งหมด 32 ปัจจัย และได้รับผลกระทบเชิงบวก ที่ระดับ 1,2 และ 3 เท่ากับ 1 และ 4 ปัจจัยจาก 32 ปัจจัย

[ส่วนที่1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่3]

poshorsa.gif (203 bytes)