งานวิจัย 26
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ
ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และนายสุทธิสันต์ เมนะเศวต

บทคัดย่อ

          การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการขุดคอคอดกระในเชิงพาณิชย์ ศึกษาจากข้อมูลของทางราชการและภาคเอกชน รวมตลอดถึงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบการขนส่งทางทะเลโดยการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ศึกษาการ คาดคะเนปริมาณเรือที่จะใช้คลอง และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ

          ผลการศึกษาพบว่าปริมาณเรือที่คาดว่าจะใช้คลองมีปริมาณประมาณ 30-40 ลำต่อวัน ส่วนผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่แตกต่างกันมากนัก และผลตอลแทนจากการลงทุนโดยการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันที่คำนวณจาก รายได้ค่าผ่านคลองกับเงินลงทุนในการขุดคลองพบว่า ผลตอบแทนเมื่อคิดตามคาบเวลา 30 40 50 และ60ปี พบว่ามีผลตอบแทน ทางการเงินค่อนข้างต่ำ ไม่คุ้มค่ากับค่าเสียโอกาสทางการเงิน

[ส่วนที่1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่3]

poshorsa.gif (203 bytes)