งานวิจัย 26
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุคคอคอดกระ
ส่วนที่ 1 : ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

บทคัดย่อ

          โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยร่วมเกี่ยวกับโครงการขุดคอคอดกระซึ่งประกอบด้วยด้านพาณิชยนาวี วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รายงานวิจัยเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดคอคอดกระที่มีมาและสรุปประเด็นที่ ควรพิจารณาเพิ่มเติม การศึกษาเริ่มจากการสรุปความป็นมาและผลการศึกษาหลักตั้งแต่ปี พศ.2336 จนถึงปีปัจจุบัน ผลการศึกษา หลักที่ยึดถืออ้างอิงกันมาโดยตลอดเป็นการศึกษาของ TAMS ในปี พ.ศ. 2515 จึงมีการสรุปสาระสำคัญของการศึกษาดังกล่าวไว้ เนื่องจากหลังปี พ.ศ. 2515 ประเทศไทยได้มีโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกขึ้นอย่างน้อยสองแห่ง คือ ที่แหล่งฉบังและมาบตาพุด โครงการจึงได้สรุปสาระสำคัญของการพัฒนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นสภาพทางกายภาพโดยสังเขป นอกจากนี้ ก็ยังมีการศึกษาด้าน ท่าเรือ ปัญหาชายฝั่ง การศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่งเพิ่มเติม โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งของประเทศอื่นเปรียบเทียบ ประเด็นที่ เสนอ ให้พิจารณาจากการวบรวมผลการศึกษานี้ ได้เสนอแนวการขุด รูปแบบการพัฒนา หน้าตัดคลอง วิธีการก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้าง การบำรุงรักษา นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นด้านพาณิชยนาวี ด้าน วิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถสรุปเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการ และหาบทบาทที่ เหมาะสมของประเทศไทยต่อโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน

[ส่วนที่1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่3]

poshorsa.gif (203 bytes)