งานวิจัย 25
การศึกษาเรื่อง การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุนันทา พัฒน์จันทร์หอมและนางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง

บทคัดย่อ

          งานศึกษานี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ ด้วยเป็นรูปแบบขนส่งที่มีมากในการ ขนส่งปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาระบบการขนส่งนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน จนมีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ไว้ว่า (พศ.2549) ประเทศไทยจะมีประมาณการสินค้าคอนเทนเนอร์สูวถึง 75.6 ล้านตันหรือ 5.04 ล้าน ที.อี.ยู

          การศึกษาการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์นี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกิจการของธุรกิจ พาณิชยนาวีให้มากขึ้น การเข้าใจในลักษณะทั่วไปของระบบคอนเทนเนอร์ เส้นทางการขนส่งคอนเทนเนอร์ที่สำคัญ ปริมาณ และแนวโน้มของสินค้าที่ขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน การคิดค่าระวาง และ นโยบายของรัฐต่อการพัฒนาระบบการขนส่งคอนเทนเนอร์ของไทย และการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้เอง การหามาตรการหรือวิธีการเพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ทำให้เกิดการสร้าง พันธมิตรเรือจึ้น การศึกษาดังกล่าวนี้ จึงมุ่งเพื่อให้เป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาทางด้านพาณิชยนาวี มากขึ้น

poshorsa.gif (203 bytes)