งานวิจัย 23
งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิจการพาณิชยนาวี

ชื่อผู้วิจัย นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง

บทคัดย่อ

          จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยซึ่งตกต่ำเป็นอย่างมากนั้น รัฐบาลจึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางด้าน การเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือ IMF ทำให้รัฐบาลต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF หลายประการ และประการหนึ่งที่สำคัญ คือรัฐบาลต้องประกาศปรับอัตราการจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 ทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจการด้า นต่าง ๆ ของประเทศในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้ง กิจการพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงมีการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของ ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิจการพาณิชยนาวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของภาษีมูลค่าที่มีต่อกิจการพาณิชยนาวี ทั้งในแง่ ของผลกระทบของการปรับเพิ่มจากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 และผลกระทบของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการ พาณิชยนาวี มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการหรือไม่ จากผู้ประกอบการพาณิชยนาวีด้านต่าง ๆ เช่น กิจการท่าเรือ กิจการเรือ กิจการผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ และกิจการอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ ดังนั้น การศึกษาผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ พาณิชยนาวีจึงจำเป็นต่อการพัฒนาหรือแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิธีการที่จะส่งเสริมทิศทางของการพัฒนาพาณิชยนาวีของ ไทยที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันต่อไป

          จากการศึกษาพบว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาระและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของกิจการพาณิชยนาวี มีเพียง กิจการเดียวเท่านั้น คือ กิจการเรือ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นให้จัดเก็บในอัตรา ศูนย์ กิจการอื่น ๆ ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ทั้งสิ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกิจการผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

poshorsa.gif (203 bytes)