งานวิจัย 21
งานวิจัยเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือตอนที่1 : คุณสมบัติทางไฮโดรสแตติกของตัวเรือ

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา

บทคัดย่อ

          รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนแรกของโครงการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบเรือของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรแกรมสำเร็จรูปนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณคุณสมบัติทางไฮโดรสแตติกที่จำเป็นของตัวเรือ ทั้งหมด เช่น ระวางขับน้ำ พื้นที่ผิวเปียก พื้นที่ของระนาบระดับน้ำ จุดศูนย์กลางของแรงลอยตัว และเส้นโค้งบนจีนน์ โปรแกรม สำเร็จรูปนี้เขียนขึ้นด้วยภาษาโฟแทรน 77 และสามารถใช้งานได้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้เกือบทุกรุ่น

poshorsa.gif (203 bytes)