งานวิจัย 18
งานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง

ชื่อผู้วิจัย นางสุมาลี สุขดานนท์

บทคัดย่อ

          รายงานนี้ศึกษาการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือสินค้าเทกองทั้งสินค้าเทกอง-แห้งและสินค้าเทกองเหลว วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบรรทุกขนถ่ายสินค้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน บรรทุกขนถ่ายสินค้า และมาตรการป้องกันของท่าเรือ

          ถึงแม้ว่าองค์ประกอบพื้นฐานของท่าเทียบเรือแต่ละประเภทจะคล้ายคลึงกัน แต่ท่าเทียบเรือสินค้าเทกองมีลักษณะที่แตกต่าง จากท่าเทียบพาณิชย์อื่น ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้า แรงงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

          ในท่าเทียบเรือสินค้าเทกองแห้ง วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าลงเรือจะแตกต่างจากที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า ขึ้นจากเรือ สินค้าเทกองแห้งหลายชนิดมีลักษณะเป็น ผง หรือ ฝุ่น ดังนั้น มลภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ ฝุ่น สำหรับท่าเทียบเรือสินค้าเทกองเหลวข้อควรคำนึงที่สำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัย เพราะสินค้าเทกองเหลวส่วนใหญ่มีลักษณะ ไวไฟ หรือเป็นอันตรายทั้งในขณะที่ทำการบรรทุกขนถ่าย และในระหว่างการเก็บรักษา โดยทั่วไปขีดความสามารถในการบรรทุก ขนถ่ายสินค้าเทกองเหลวขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องสูบของเรือมากกว่าอุปกรณ์ของท่าเรือ

poshorsa.gif (203 bytes)