งานวิจัย 16
งานวิจัยเรื่อง การขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง

ชื่อผู้วิจัย นางสุมาลี สุขดานนท์

บทคัดย่อ

          รายงานนี้ศึกษาระบบการขนส่งด้วยเรือลำเลียงของประเทศต่าง ๆ อาทิ ยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง และการขนส่งสินค้าด้วย เรือลำเลียงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เรือลำเลียงในการขนส่งตู้สินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ กรุงเทพ

          การขนส่งสินค้าด้วยเรือลำเลียงประสบความสำเร็จอย่างมากในยุโรปโดยการขนส่งตามลำน้ำไรน์ สินค้าที่ขนส่งมีทั้งสินค้า ทั่วไป สินค้าเทกอง และตู้สินค้า ที่สิงคโปร์นั้นเรือลำเลียงขนส่งตู้สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบรรทุกลงเรือแม่ ส่วนฮ่องกงใช้ เรือลำเลียงในการขนส่งตู้สินค้ากลางน้ำจากเรือสินค้าตู้ สำหรับประเทศไทยการขนสินค้าด้วยเรือลำเลียงส่วนใหญ่จะขนส่งตาม แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ การขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียงไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพราะขาดสิ่ง อำนวยความสะดวกพื้นฐาน กฎระเบียบไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่ง และที่สำคัญที่สุด คือ ไม่สามารถแข่งขันกับพาหนะอื่นได้ทั้ง ในด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่งและค่าขนส่ง

poshorsa.gif (203 bytes)