งานวิจัย 15
งานวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

บทคัดย่อ

          การขนส่งทางทะเลมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย การพัฒนากองเรือพาณิชย์ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ มาตรการส่งเสริมทางการ ตลาดเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วย กระตุ้นการพัฒนากองเรือพาณิชย์ของไทย ซึ่งประเทศนำมาใช้ในรูปของการออกกฎหมายสงวน สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศและชายฝั่ง การสงวนสินค้าต่างประเทศลงเรือ และการเจรจาข้อตกลงด้านการเดินเรือสองฝ่ายกับ ต่างประเทศ มาตรการดังกล่าวอาจต้องประสบกับข้อจำกัด อันสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็น ภาคีความตกลงว่าด้วย การค้าบริการ (GATS) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งจะต้องมีการเปิดเสรีในอนาคต ภายในระยะเวลาไม่เกินปี พ.ศ.2548 และการ รวมเป็นกลุ่มความร่วมมือทาง เศรษฐกิจกับกลุ่มเพื่อนบ้านอันอาจนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมาตรการ ทางการตลาด ที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต

          การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหามาตรการทางการตลาดที่เหมาะสม ต่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ของไทยอันเป็น ที่ยอมรับของทุกฝ่ายและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และมีวัตถุประสงค์รองเพื่อหากลยุทธ์ทางการ ตลาดที่เหมาะสมต่อการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางทะเลด้วยตนเอง

poshorsa.gif (203 bytes)