งานวิจัย 14
งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย และคณะ

บทคัดย่อ

          โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการที่จะศึกษาถึงขีดความสามารถและแนวทาง ในการพัฒนาอู่ต่อเรือและซ่อมเรือใน ประเทศเพื่อ นำไปสู่การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการที่เหมาะสมในการพัมนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือของไทย ในอนาคต

          การศึกษาเริ่มจากการสำรวจสถานภาพ ของอุตสาหกรรมการต่อเรือของโลกและเน้นในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ และ แสดงถึงภาพรวมของแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือของโลก เพื่อให้เห็นถึงทิศทางที่ประเทศไทยควรก้าวเดินไป ข้างหน้า โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

          รายงานการศึกษานี้ได้เสนอแนะแนวทาง นโยบาย และมาตรการในการที่รัฐพึงให้ความช่วยเหลือต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนา อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของไทย ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว และเพื่อให้สามารถรองรับการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือนำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งทางการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ในที่สุด

poshorsa.gif (203 bytes)