งานวิจัย 13
งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ อาจารย์ สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล และนายสาฒยาก์ ด่านเกษมศานต์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาวิธีการในการเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลปริภูมิผ่าน Internet รวมทั้ง เป็นการทดลองสร้างต้นแบบของระบบที่ทำหน้าที่ On-line GIS ดังกล่าว

          ต้นแบบของ On-line GIS เป็นระบบ Client/Server ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนคือ WWW Client ที่ทำหน้าที่ เป็น User Interface Web Serve และ GIS Server โดยน้ำหนักของงานวิจัยอยู่ที่การศึกษาหากลไกการเชื่อมต่อระหว่าง Web Server กับ GIS Server ซึ่งเป็นส่วน จำเป็นในการนำ query จากผู้ใช้มายังฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้

          ต้นแบบของระบบซึ่งเป็นผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ On-line Gis แต่ตัวต้นแบบยังขาดขีดความ สามารถอีกหลายประการ ประเด็นเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถจำเป็นต้องได้รับการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแนวทาง ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมต่อไป

poshorsa.gif (203 bytes)