งานวิจัย 12
งานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่ง

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์

บทคัดย่อ

          โครงการวิจัยเชิงประยุกต์นี้ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาฐานข้อมูลปริภูมิของเขตตำบลและโครงข่ายถนนในภาคกลาง
  2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์หาเส้นทางที่ดีที่สุดและโปรแกรมประยุกต์สำหรับแสดงผลข้อมูลในรูป ของกราฟแบบต่าง ๆ บนฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น

          ผลลัพธ์จากงานวิจัยสามารถนำไปช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์การค้าการขนส่งได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ การเพิ่มชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การค้าการขนส่ง ตลอดจนถึงการสร้างโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิให้ สามารถใช้งานในด้านการค้าการขนส่งได้กว้างขวางขึ้น

poshorsa.gif (203 bytes)