งานวิจัย 11
งานวิจัยเรื่อง การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์

บทคัดย่อ

          โครงการวิจัยเชิงประยุกต์นี้ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาฐานข้อมูลปริภูมิอินโดจีนและประเทศไทย
  2. การทดลองพัฒนาซอฟท์แวร์ GIS ขนาดเล็ก
  3. การวิเคราะห์หาเส้นทางลำเลียงสินค้าทางการเกษตร

          ผลลัพธ์ ที่ได้จากการวิจัยในส่วนแรก คือฐานข้อมูลปริภูมิซึ่ง บรรจุข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอรรถาธิบายต่าง ๆ ส่วนผลลัพธ์ ที่ได้จากส่วนที่สองคือ โปรแกรม CUGIS ซึ่งสามารถสอบถามหรือดึง ข้อมูลจากฐานข้อมูลปริภูมิมาแสดงผลในรูปแผนที่ดิจิตอล บนจอภาพ สำหรับการวิจัยส่วนที่สามไม่สามารถหาเส้นทาง ลำเลียงสินค้าเกษตรประเภทข้าวและ มันสำปะหลังได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเก็บรวบรวมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

          ผลลัพธ์จาก งานวิจัยนี้ถือเป็นพื้นฐาน ของระบบฐานข้อ มูลเพื่อการค้าการขนส่ง ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นในงานวิจัยขั้นต่อ ๆ ไป

poshorsa.gif (203 bytes)