งานวิจัย 10
ชื่อโครงการวิจัย ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน /การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/ เครื่องจักรกลเรือ"

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม

บทคัดย่อ

          ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน ใช้ภาษาแอปเปิลเบสิก "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล / เครื่องจักรกลเรือ" เป็นภาษาหลัก ในการเขียนซอฟท์แวร์ได้วางแผน พื้นฐานสำหรับซอฟท์แวร์ให้สร้างโปรแกรมกราฟิกถาวร บนจอภาพ ละเอียดของหน้ากราฟิกเพื่อนำไป แสดงผลสองมิติของฟังก์ชั่นและสมการต่าง ๆ ที่ใช้ในวิชาการด้านการสั่นสะเทือน ทางวิศวกรรมเครื่องกลและเครื่องกลเรือ รวมทั้งผลเชิงเลขที่คำนวณได้ จากความสัมพันธ์ของตัวแปรในฟังก์ชั่น ซอฟท์แวร์นี้ ทำงานแบบโต้ตอบผู้ใช้ ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้ง ด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถบรรจุสมการ เพื่อใช้ศึกษาได้ โครงสร้าง ของโปรแกรม ภาพการไหลของคำสั่งและราย ละเอียดมีปรากฏในรายงานนี้ พร้อมทั้งคำอธิบายอย่างสมบูรณ์ในแง่ วัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนของโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปแก้ไข ดัดแปลงในอนาคตตามความต้องการได้ ตัวอย่างของ ปัญหา การสั่นสะเทือนรวม ทั้งผลลัพธ์และการถกแถลงได้ มีไว้ให้เพื่อที่สามารถนำไป ทำเป็นตำราแบบอิเล็กกทรอนนิกส์ได้ใน อนาคตถ้ามีความต้องการ ได้เขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งาน ทั้งหมดเพื่อให้ซอฟท์แวร์ทำงานตามรายการคำสั่งได้

          นอกจากนี้ได้นำซอฟท์แวร์นี้ไปทดสอบและใช้ในการ สอนนิสิตปีที่ 4 อยู่หลายปี และมี ผลเป็นที่น่าพอใจตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา คอมพิวเตอร์รุ่นนี้เริ่มเข้าข่ายล้าสมัยสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกอบกับเครื่องมี หน่วยความจำเพียง 64K ซึ่งไม่เพียงพอกับปัญหาที่ ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้ริเริ่ม แสวงหาฐานการทำงานอื่นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และพบว่า ซอฟท์แวร์ MathCAD 2.5 ทำงานบนเครื่อง IBM PC สามารถทำงานได้ดีกว่า กล่าวคือ สามารถเขียนข้อความสมการ คำนวณ เสนอผลการคำนวณเป็นตาราง และกราฟิกได้ในหน้างานเดียวกัน จึงได้ทดลอง สร้างชุดการเรียน การสอนที่มีการอธิบาย วิชาการและคำนวณแบบโต้ตอบได้ ซอฟท์แวร์รุ่นสูงขึ้นไปของ MathCAD สามารถ ทำงานบนโปรแกรม Micro Soft Windows ได้ และท้ายที่สุดได้นำไปใช้สอนได้ผลเป็นอย่างดี         

poshorsa.gif (203 bytes)