งานวิจัย 9
ชื่อโครงการวิจัย การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม และคณะ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยเรื่อง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน ได้ทำการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการค้าและการขนส่งกับ ภูมิภาคอินโดจีน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ ปัญหาและอุปสรรคสภาพ ของการขนส่ง และการเตรียมพร้อมของไทยในการที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของการค้าในอินโดจีน ได้ทำการเก็บ ข้อมูลและสัมภาษณ์บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ในนครเวียงจันทน์ และจังหวัดต่าง ๆ ของไทยที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา

          การค้ากับต่างประเทศของไทยมีมูลค่าเกินกว่า 50% ของ GDP นับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา ในปี 2534 ไทยมีการค้าฯ 1,893 พันล้านบาท โดยที่การค้ากับกลุ่มประเทศในอินโดจีนมีมูลค่าเพียง 7,169 ล้านบาท ยังไม่ถึง 0.5% ของการค้าทั้งหมดของไทย การค้าในภูมิภาคฯ คงจะทวีความสำคัญยิ่ง ๆ ขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการค้าไทยมีประสงค์ที่จะขยายการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น ปัญหาการค้ากับภูมิภาคอินโดจีนตามความเห็นของผู้ประกอบการค้าตามลำดับจากความสำคัญมากไปหาน้อย ได้แก่ การขนส่ง การจัดทำเอกสารและพิธีศุลกากร การธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ การประกันสินค้า บุคลากร ฯลฯ

          เมื่อได้ศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมและการขนส่งกับภูมิภาคอินโดจีนแล้ว ได้พบว่าไทยมีการ พัฒนามาก่อนหน้าประเทศเหล่านี้ และกำลังถึงระดับที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา การศึกษาต่อไป ควรจะมุ่งไปทางด้านการวางแผนการขนส่งสินค้า (Logistics) การทำนายปริมาณการขนส่งทางทะเลเพื่อรองรับสินค้าและปัญหา อุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อผลักดันให้เกิดการขนส่งระหว่างประเทศ

poshorsa.gif (203 bytes)