งานวิจัย 8
ชื่อโครงการวิจัย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยนาวี

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ อาจารย์ สุทธิมา ชำนาญเวช :

บทคัดย่อ

          โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางพาณิชยนาวี ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพ ปัจจุบัน คือ ศึกษาแหล่งข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยนาวี และชนิดของข้อมูลในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาถึงความต้องการของ ระบบข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบธุรกิจทางด้านพาณิชยนาวีว่า มีความต้องการข้อมูลประเภทใดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน การศึกษาในระยะที่ 2 ซึ่งจะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และระยะที่ 3 จึงเป็นขั้นดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

          ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบว่า แหล่งของข้อมูลทางพาณิชยนาวีในปัจจุบัน คือ กระทรวงคมนาคมอันได้แก่ กรมเจ้าท่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยเดินเรือทะเล สภาหอการค้า ESCAP

          ผลการสำรวจความต้องการของข้อมูลข่าวสารได้สอบถามจากบริษัทเดินเรือทะเล บริษัทตัวแทนจัดการขนส่ง พบว่า บริษัทตัวแทนเดินเรือปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ข้างต้น มีกิจการไม่เคยใช้ สาเหตุจากไม่ทราบและไม่จำเป็นและมี ความต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในอนาคต ส่วนความเห็นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ร้อยละ 94.83 คิดว่าควรจัดตั้งขึ้นและ มีความเห็นว่ายินดีสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ร้อยละ 89.68

poshorsa.gif (203 bytes)