งานวิจัย 7
ชื่อโครงการวิจัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณความแข็งแรงของเรือ

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย :

บทคัดย่อ

          โปรแกรมนี้เขียนโดยใช้กฎของ A.B.S จากหนังสือ Rules for Building and Classing of less than 61 meters (200 feet) ของ American Bureau of Shipping โดยได้เขียนลงด้วยภาษาปาสคาล

          เนื้อหาของรายงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นคู่มือในการใช้โปรแกรมการคำนวณทาง strength ของเรือ และส่วน ที่เป็นตัวโปรแกรม ส่วนที่เป็นคู่มือนี้ประกอบด้วยคำอธิบายในการป้อน input data ซึ่งมีภาพประกอบ เพราะในคอมพิวเตอร์ผู้จัดทำ ไม่สามารถเขียนภาพขึ้นได้ ดังนั้นถ้ามีปัญหาในการป้อนข้อมูล สามารถเปิดหารายละเอียดจากคู่มือส่วนนี้ได้ ส่วนโปรแกรมจะอยู่ ในภาคผนวก ซึ่งเป็นการแสดงโปรแกรมที่ใช้ทั้งหมดออกมา เนื่องจากการพิมพ์โปรแกรมนี้ใช้ word processor ในการพิมพ์ ซึ่ง word processor นี้จะจัดการพิมพ์ให้เรียบร้อย ซึ่งจะทำให้มีบางส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงผล ออกทางจอคลาดเคลื่อนไปโดย ตำแหน่ง เช่น ตัวอักษรอาจเว้นวรรคมากน้อยผิดไป เป็นต้น

poshorsa.gif (203 bytes)