งานวิจัย 5
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทาง พาณิชยนาวี

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย,รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา บุญมาก

บทคัดย่อ

          การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ สถานภาพปัจจุบันของการใช้คอมพิวเตอร์และระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี ศึกษาแนวโน้มการนำคอมพิวเตอร์และ ระบบข้อสนเทศในอนาคต อีกทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

          การศึกษาได้ศึกษาแบบจากสัมภาษณ์ลึก (Depth Interview) จากดูงานและการออกแบบสอบถาม มีธุรกิจตอบ แบบสอบถามจำนวน 106 ราย ประกอบด้วยบริษัทเดืนเรือ ตัวแทนจัดการขนส่ง นายหน้าบริษัทเรือ ตัวแทนเดินเรือ ผลปรากฏว่า มีธุรกิจร้อยละ 40.6 ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ใช้ระบบ word processing ร้อยละ 62.8 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีเพียง ร้อยละ 9.52 ที่ใช้ระบบมินิคอมพิวเตอร์ มีใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไมโครคอมพิวเตอร์ร้อยละ 36.19 นโยบายการซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เจาะจงว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ในแต่ละปีพิจารณาจากการให้บริการหลังขาย ราคาถูก และประสิทธิภาพ ส่วนงานที่นำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการเงินและบัญชี งานบริหาร งานด้านการตลาด ส่วน software ที่ใช้ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันพัฒนาขึ้นเอง และบริษัทที่ขายพัฒนาให้ ส่วนระบบ Data Exchange และ Data Communication นั้นมีไม่กี่ กิจการเท่านั้นที่ใช้ระบบนี้ ส่วนบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติการ รองลงมาหัวหน้าแผนก มีการฝึกอบรมภายใน ให้พนักงานด้านความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

          แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต มีแผนที่จะจัดหาภายใน 1-2 ปี ข้างหน้า ร้อยละ 51.72% ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้นำ คอมพิวเตอร์มาใช้เพราะยังไม่มีความจำเป็น และธุรกิจที่จะนำเอาระบบ Network ไปใช้เพียงร้อยละ 20 ส่วนระบบ Software ที่จะนำไปใช้คือ ระบบบัญชี ระบบระวางเรือ ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง และระบบ Inventory

          ปัญหาที่พบจากการศึกษาพบว่าระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวีที่นำไปใช้ยังไม่เป็นระบบ Integrated Management Information System ภายในองค์การและระหว่างองค์การในธุรกิจพาณิชยนาวี การขาดแคลนบุคลากร ดังนั้นการพัฒนาระบบ ควรให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถาบันการศึกษา ควรเร่งผลิตบุคลากรทางด้านนี้ เพื่อสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้

poshorsa.gif (203 bytes)