งานวิจัย 4
ชื่อโครงการวิจัย ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัตรา โลห์วัชรกุล

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง"ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย" เป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาถึงสถานภาพของท่าเรือกรุงเทพ ในปัจจุบัน การวัดประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพจากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้โดยใช้ indicator ต่าง ๆ ปัญหาในการใช้ ท่าเรือที่มองจากทางด้านผู้ใช้บริการ ท่าเรือ อันประกอบด้วย บริษัทเรือ และตัวแทนเจ้าของเรือ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง และ ปัญหาการใช้ท่าเรือที่มองจากผู้ให้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือ เมื่อได้ทำการประเมินปัญหาจากการใช้ท่าเรือจากทุก ฝ่ายแล้วยังได้ทำการศึกษาถึงวิธีแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันจะเป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติ และทำการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ให้บรรเทาเบาบางลง และนำไปสู่การพัฒนาท่าเรือในอนาคต

poshorsa.gif (203 bytes)