งานวิจัย 3

ชื่อโครงการวิจัย การก่อสร้างอู่เรือ

ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

บทคัดย่อ

       การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การก่อสร้างอู่เรือ ลักษณะงานวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการก่อสร้างจริง เพื่อศึกษาขั้นตอน การก่อสร้างของอู่เรือ ปัญหาที่ประสบ และแนวทางแก้ไขขณะทำการก่อสร้างอู่เรือ อัตราในการดำเนินการก่อสร้างและระยะเวลา ในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นต้น จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้นำมาใช้ในในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับขนาดของอู่เรือ และทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ของอู่เรือ เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุ่นลอยและ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่าว (Basin)

       ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาในการก่อสร้างอู่เรือมักประสบปัญหาในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงและการปรับบริเวณเพราะโดย ส่วนใหญ่จะต้องขนย้ายวัสดุถมซึ่งถมป้องกันตลิ่งพัง ส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนวิกฤตของงานก่อสร้าง คือ งานปรับบริเวณ งานตอก เสาเข็ม งานตอกกำแพงกันดิน และงานขุดดิน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตัวอ่าวและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุ่นลอยจะมีค่าใกล้ เคียงกันในอู่เรือขนาด 3,000 ตัน

poshorsa.gif (203 bytes)