งานวิจัย 2

ชื่อโครงการวิจัย ลักษณะผู้ประกอบอาชีพทางเรือ

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ,นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์

บทคัดย่อ

        ประเทศไทยมีขนาดกองเรือเล็กที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกอาเซียนและสามารถมีส่วนขนสินค้าเพียงร้อยละ 5 ของ ปริมาณสินค้าเข้า-ออก การจะพัฒนาพาณิชยนาวีของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายประการที่ สำคัญมากประการหนึ่ง คือ ปัญหาด้านบุคลากร โดยเฉพาะคุณสมบัติของคนไทยยังไม่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทางเรือ การวิจัยในหัวข้อลักษณะผู้ประกอบอาชีพทางเรือ เป็นการหาข้อมูลทั้งจากปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

        วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อหาลักษณะทั่วไปของบุคคลที่ประกอบอาชีพทางเรือ ซึ่งพบว่าลักษณะที่สำคัญ คือ

  1. คุณสมบัติทางร่างกาย คือ มีร่างกายแข็งแรง อดทน
  2. ความรู้เฉพาะด้าน คือ การได้รับการศึกษามาทางด้านนี้โดยตรง หรือทางอ้อม หรือเรียนรู้จากประสบการณ์
  3. ความมีระเบียบวินัย คือ ทำงานถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ คือ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  5. มีความชอบอาชีพทางเรือ

        ในการจะพัฒนาลักษณะนิสัยของคนไทยให้เหมาะสมในการที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเน้นวิธีการ 4 ประการ คือ

  1. แนะนำอาชีพนี้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
  2. ส่งเสริมการศึกษา อบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านนี้
  3. สร้างกองเรือพาณิชยนาวีไทยให้ใหญ่ขึ้นเพื่อขยายงาน
  4. เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาสากลอื่น

        ในการวิจัยนี้อาจแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงว่า งานด้านพาณิชยนาวีในประเทศไทยมีมานาน แต่คนไทยไม่ได้ให้ความสนใจ เท่าที่ควรและไม่มีความรักงานด้านนี้ เพราะคนไทยเป็นผู้มีลักษณะนิสัยรักถิ่นฐาน รักชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น ไม่อยากจากบ้านไป ไกลเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งความอุดสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย ทำให้คนไทยไม่มีความจำเป็นต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานไกล บ้านเมืองและครอบครัว

        ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยมีปัญหาว่างงาน และความแห้งแล้งในผืนแผ่นดินบางส่วน ทำให้คนไทย จำเป็นต้องดิ้นรนหางานทำมากขึ้น งานด้านพาณิชยนาวีเป็นงานอีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะแรงจูงใจด้านรายได้ที่ สูงกว่างานที่ใช้ความรู้ความสามารถในระดับใกล้เคียงกัน สภาพการทำงานในเรือเดินทะเลไม่ลำบากยากเข็ญจนเกินความ สามารถองคนไทย ส่วนลักษณะบางประการของคนไทยอันเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำงานบนเรือนั้น เป็นสิ่งที่ อาจแก้ไขรับปรุงได้ ถ้าประชาชนทั่วไป หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจกัน

poshorsa.gif (203 bytes)