งานวิจัย 1
ชื่อโครงการวิจัย วิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ

ชื่อผู้วิจัย นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ

บทคัดย่อ

        รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการขนส่งทางเรือ ว่าเป็นงานที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไทยได้เป็นอย่างดี และโอกาสที่จะพัฒนายังมีอีกมาก เพราะงานด้านนี้ยังล้าหลังอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้างเคียง รัฐบาลจึงได้บรรจุนโยบายส่งเสริมการพาณิชยนาวีไทยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) การวิจัยในหัวข้อวิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ เป็นการหาข้อมูลทั้งจากปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ

          วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อหาสภาวะที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการขนส่งทางเรือ และเพื่อหาผลงานของการพัฒนาการขนส่งทางเรือที่รัฐบาได้ให้ความสนใจเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 ถึงกลางปี 2527) ผลงานเป็นดังนี้

 1. การขยายการบรรทุกสินค้าเข้า-ออก โดยใช้เรือไทย โดยกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าของเรือไทยจากร้อยละ 5 ของ ประมาณสินค้าเข้า-ออก ทางทะเลทั้งหมดก่อนการพัฒนาเป็นร้อยละ 10 ในปี 2529
 2.           การศึกษาวิจัยพบว่าบรรลุเป้าหมาย โดยรัฐบาลได้พยายามสร้างมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อขยายการบรรทุก สินค้าเข้า-ออก โดยเรือไทย เมื่อคิดจำนวนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละประมาณ 27% ต่อปี

 3. ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีถาวร ให้ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีถาวรระยะแรกจนแล้วเสร็จ ออกแบบ รายละเอียดและต่อเรือฝึกภาคสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
 4.           การศึกษาวิจัยพบว่าบรรลุเป้าหมาย คือ การก่อสร้างศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีถาวร ได้จัดทำขึ้นที่ ตำบลบางนางเกรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การต่อเรือฝึกภาค ได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาฯ เดนมาร์ค จัดทำการต่อเรือ

 5. การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ที่สัตหีบ และที่สงขลาและภูเก็ตให้แล้วเสร็จ
 6.           การศึกษาวิจัยพบว่าบรรลุเป้าหมาย ท่าเรือที่สัตหีบแล้วเสร็จและได้ใช้งานแล้ว ส่วนที่สงขลาและภูเก็ตอยู่ในระหว่าง ก่อสร้าง แต่จำนวนผู้ใช้ยังไม่ปรากฏว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

 7. การขยายและปรับปรุงกองเรือพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจ
 8.           การศึกษาวิจัยพบว่าบรรลุเป้าหมายบางส่วน คือ บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการบริหาร และการเงิน จึงมีการขยายกองเรือโดยการเช่าเรือ

 9. เปิดเส้นทางเดินเรือสายใหม่ ที่ยังไม่มีเรือไทยเดินอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะเส้นทาง อเมริกา และออสเตรเลีย
 10.           การศึกษาวิจัยพบว่า บรรลุตามเป้าหมายบางส่วน คือ บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ได้พยายามเปิดเส้นทาง การเดินเรือใหม่ไปสหรัฐอเมริกา สำหรับเส้นทางออสเตรเลีย ยังไม่เรียบร้อย

 11. พัฒนาอู่ซ่อมสร้างเรือ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนพัฒนาอู่ซ่อมสร้างเรือขนาด 20,000 เดทเวทตัน
 12.           การศึกษาวิจัยพบว่า บรรลุตามเป้าหมายบางส่วน คือ รัฐบาลสนใจในเรื่องนี้จริงจัง และอนุมัติให้มีการสร้าง อู่แห้งที่ซ่อมเรือ ณ บริเวณท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ขณะที่เก็บข้อมูลนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาผู้เข้ารับการส่งเสริม ให้จัดสร้าง

 13. ผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวีบนฝั่ง ทั้งในระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 14.           การศึกษาวิจัยพบว่าบรรลุตามเป้าหมาย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาได้รับนโยบายของ รัฐบาล และได้เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับการพาณิชยนาวีขึ้นหลายสถาบัน