ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่แล้วเสร็จ
1. วิคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งท่าเรือ นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์
และรองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ

2527

2. ลักษณะผู้ประกอบอาชีพทางเรือ รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ และนายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ 2527
3. การก่อสร้างอู่เรือ ศ.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ และคณะ 2529
4. ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัตรา โลห์วัชรกุล และคณะ 2532
5. การศึกษาสภาวะปัจจจุบันและแนวโน้มของการใช้ ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี รองศาสราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ 2534
6. วิจัยการวิเคราะห์เอกสารการค้าและระบบข้อสนเทศ ในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) รองศาสราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ 2534
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณความแข็งแรงของเรือ อาจารย์ ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย 2535
8. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยนาวี รองศาสราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ 2536
9. การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม และคณะ 2537
10. ซอพท์แวร์คอมพิวเตอร์(แอปเปิล)เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม 2537
11. การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อ การสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ และคณะ 2540
12. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิ เพื่อการค้าการขนส่ง อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ และคณะ 2540
13. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ Online GIS อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ และคณะ 2540
14. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ อาจารย์ ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัตรา โลห์วัชรกุล
นอ.สำราญ โชติทัตต์ รน.
2540
15. มาตราการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเล ของไทยในอนาคต อาจารย์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 2540
16. การขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง นางสุมาลี สุขดานนท์ 2541
17. การค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ นางสุมาลี สุขดานนท์ และคณะ 2541
18. การปฏิบัติงานท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง นางสุมาลี สุขดานนท์ 2541
19. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม และคณะ 2541
20. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล 2541
21. คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือตอนที่ 1 : คุณสมบัติทางไฮโดรสแตติกของตัวเรือ อาจารย์ ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา 2541
22. ระบบแผนการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล ปานงาม และคณะ 2541
23. ผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิจการพาณิชยนาวี นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง 2541
24. การพิเคราะห์ฐานข้อมูลทางด้านพาณิชยนาวี นางสาวสุนันทา พัฒน์จันทร์หอม 2541
25. การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ นางสาวสุนันทา พัฒน์จันทร์หอม
และนางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง
2542
26. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และ ด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ
ส่วนที่ 1 : ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ
ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
และนายสุทธิสันต์ เมนะเศวต

ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวตและคณะ
2542
27. การศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย ผศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา 2542
28. ผลของการขยายอาณาบริวเณท่าเรือแหลมฉบัง นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง 2542
29. วิเคราะห์ผลกระทบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าและ การขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ : กรณีไทยมาเลเซีย นางสุมาลี สุขดานนท์และคณะ 2542
30. สถานภาพการขนส่งของประเทศไทยในปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) รศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
และนางสาวกฤษณา ปุณยางกูร
2542
31. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิ เพื่อการค้าการขนส่ง ระยะที่ 2 :ภาคใต้และภาคเหนือ อาจารย์ ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ และคณะ 2545
32. การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย   
นางสุมาลี สุขดานนท์ และคณะ 2546

ห้องสมุด

Copyright © 1997 Transportation Institute
Send mail to
tri@chula.ac.th with questions or comments about this web site.