รายงานวิจัยของสถาบันการขนส่ง  
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่ ตู้ที่ ชั้นที่
1 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 1 2 1
2 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 2 2 1
3 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 3 2 1
4 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 4 2 1
5 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 5 2 1
6 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่ง 2540 TRI 6 2 1
7 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริภูมิเพื่อการค้าการขนส่ง 2540 TRI 7 2 1
8 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อนการค้าการขนส่ง 2540 TRI 8 2 1
9 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 9 2 1
10 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 10 2 1
11 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 11 2 1
12 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 12 2 1
13 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง   TRI 13 2 1
14 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์และคณะฯ รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่งระยะที่ 2 (ภาคใต้และภาคเหนือ) 2544 TRI 14 2 1
15 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์และคณะฯ รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่งระยะที่ 2 (ภาคใต้และภาคเหนือ) 2544 TRI 15 2 1
16 พาณิชยนาวี,สถาบัน รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน 2537 TRI 16 2 1
17 พาณิชยนาวี,สถาบัน รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน 2537 TRI 17 2 1
18 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน 2538 TRI 18 2 1
19 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน 2538 TRI 19 2 1
20 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน   TRI 20 2 1
21 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน   TRI 21 2 1
22 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน   TRI 22 2 1
23 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์และระบบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการคำและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ :กรณีไทย-มาเลเซีย 2542 TRI 23 2 1
24 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์และระบบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการคำและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ :กรณีไทย-มาเลเซีย 2542 TRI 24 2 1
25 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์และระบบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการคำและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ :กรณีไทย-มาเลเซีย 2542 TRI 25 2 1
26 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์และระบบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการคำและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ :กรณีไทย-มาเลเซีย 2542 TRI 26 2 1
27 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 1 :ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ 2542 TRI 27 2 1
28 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 1 :ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ   TRI 28 2 1
29 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 2: ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ 2542 TRI 29 2 1
30 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 2: ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ   TRI 30 2 1
31 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 2: ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ 2542 TRI 31 2 1
32 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 2: ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ 2542 TRI 32 2 1
33 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 2: ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ 2542 TRI 33 2 1
34 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 2542 TRI 34 2 1
35 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม   TRI 35 2 1
36 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 2542 TRI 36 2 1
37 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 2542 TRI 37 2 1
38 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 2542 TRI 38 2 1
39 สุมาลี สุขดานนท์ รายงานการศึกษาเรื่องการขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง 2541 TRI 39 2 1
40 สุมาลี สุขดานนท์ รายงานการศึกษาเรื่องการขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง 2541 TRI 40 2 1
41 สุมาลี สุขดานนท์ รายงานการศึกษาเรื่องการขนส่งตู้สินค้าด้วยเรือลำเลียง 2541 TRI 41 2 1
42 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวรท่าเรือ แหลมฉบัง 2542 TRI 42 2 1
43 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวรท่าเรือ แหลมฉบัง 2542 TRI 43 2 1
44 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวรท่าเรือ แหลมฉบัง 2542 TRI 44 2 1
45 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวรท่าเรือ แหลมฉบัง 2542 TRI 45 2 1
46 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานวิจัยเรื่อง การขยายอาณาบริเวรท่าเรือ แหลมฉบัง 2542 TRI 46 2 1
47 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาศักยภาพของท่าเรือไทย 2546 TRI 47 2 1
48 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาศักยภาพของท่าเรือไทย 2546 TRI 48 2 1
49 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานการวิจัยเรื่องท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย 2532 TRI 49 2 1
50 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานการวิจัยเรื่องท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย 2532 TRI 50 2 1
51 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานการวิจัยเรื่อง ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย 2532 TRI 51 2 1
52 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานการวิจัยเรื่อง ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย 2532 TRI 52 2 1
53 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานการวิจัยเรื่อง ท่าเรือและการใช้ท่าเรือของประเทศไทย   TRI 53 2 1
54 กิตติ ลิ่มสกุล รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ 2541 TRI 54 2 1
55 กิตติ ลิ่มสกุล รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ 2541 TRI 55 2 1
56 กิตติ ลิ่มสกุล รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพฯ 2541 TRI 56 2 1
57 อิทธิพล ปานงาม รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน 2541 TRI 57 2 2
58 อิทธิพล ปานงาม รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน 2541 TRI 58 2 2
59 อิทธิพล ปานงาม รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน 2541 TRI 59 2 2
60 อิทธิพล ปานงาม รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียยบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน   TRI 60 2 2
61 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานเรื่อง การปฏิบัติงานท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง 2541 TRI 61 2 2
62 สุมาลี สุขคานนท์ รายงานเรื่อง การปฏิบัติงานท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง 2541 TRI 62 2 2
63 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 63 2 2
64 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 64 2 2
65 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 65 2 2
66 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 66 2 2
67 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 67 2 2
68 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 68 2 2
69 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต 2540 TRI 69 2 2
70 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการทางการตลาดสำหรับกิจการขนส่งทางทะเลของไทยในอนาคต   TRI 70 2 2
71 จินตนา บุญบงการ รายงานวิจัย เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยานาวี 2536 TRI 71 2 2
72 จินตนา บุญบงการ รายงานวิจัย เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยานาวี 2536 TRI 72 2 2
73 จินตนา บุญบงการ รายงานวิจัย เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยานาวี 2536 TRI 73 2 2
74 จินตนา บุญบงการ รายงานวิจัย เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยานาวี 2536 TRI 74 2 2
75 จินตนา บุญบงการ รายงานวิจัย เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยานาวี 2536 TRI 75 2 2
76 จินตนา บุญบงการ รายงานวิจัย เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชยานาวี   TRI 76 2 2
77 สุนันทา พัฒน์จัทร์หอม รายศึกษา เรื่องการพิเคราะห์ฐานข้อมูลทางด้านพินิชยนาวี 2541 TRI 77 2 2
78 สุนันทา พัฒน์จัทร์หอม รายศึกษา เรื่องการพิเคราะห์ฐานข้อมูลทางด้านพินิชยนาวี 2541 TRI 78 2 2
79 สุนันทา พัฒน์จัทร์หอม รายศึกษา เรื่องการพิเคราะห์ฐานข้อมูลทางด้านพินิชยนาวี   TRI 79 2 2
80 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 2542 TRI 80 2 2
81 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 2542 TRI 81 2 2
82 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 2542 TRI 82 2 2
83 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 2542 TRI 83 2 2
84 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย 2542 TRI 84 2 2
85 Ittiphol Pan-ngum The training needs for Thailand in the field of maritime transport 1987 TRI 85 2 2
86 Ittiphol Pan-ngum The training needs for Thailand in the field of maritime transport 1987 TRI 86 2 2
87 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาษีต่อกิจการพาณิชยนาวี 2541 TRI 87 2 2
88 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาษีต่อกิจการพาณิชยนาวี 2541 TRI 88 2 2
89 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาษีต่อกิจการพาณิชยนาวี 2541 TRI 89 2 2
90 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาษีต่อกิจการพาณิชยนาวี   TRI 90 2 2
91 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ รายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ 2527 TRI 91 2 2
92 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ รายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ 2527 TRI 92 2 2
93 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ รายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ 2527 TRI 93 2 2
94 สุธรรม จิตรานุเคราะห์ รายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ผลงานที่รัฐบาลดำเนินในการพัฒนาการขนส่งทางเรือ 2527 TRI 94 2 2
95 อัจฉรา จันทร์ฉาย รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะบัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี 2534 TRI 95 2 2
96 อัจฉรา จันทร์ฉาย รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะบัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี 2534 TRI 96 2 2
97 อัจฉรา จันทร์ฉาย รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะบัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี 2534 TRI 97 2 2
98 อัจฉรา จันทร์ฉาย รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะบัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี 2534 TRI 98 2 3
99 อัจฉรา จันทร์ฉาย รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะบัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี   TRI 99 2 3
100 อิทธิพล ปานงามและคณะ รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 2541 TRI 100 2 3
101 อิทธิพล ปานงามและคณะ รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 2541 TRI 101 2 3
102 อิทธิพล ปานงามและคณะ รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 2541 TRI 102 2 3
103 อิทธิพล ปานงามและคณะ รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ   TRI 103 2 3
104 Achara Chandrachai An analysis of trade documentation and information system in Thailand 1991 TRI 104 2 3
105 Achara Chandrachai An analysis of trade documentation and information system in Thailand 1991 TRI 105 2 3
106 Achara Chandrachai An analysis of trade documentation and information system in Thailand 1991 TRI 106 2 3
107 Achara Chandrachai An analysis of trade documentation and information system in Thailand 1991 TRI 107 2 3
108 Achara Chandrachai An analysis of trade documentation and information system in Thailand 1991 TRI 108 2 3
109 สุนันทา พัฒน์จัทร์หอม การศึกษาเรื่อง การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ 2542 TRI 109 2 3
110 สุนันทา พัฒน์จัทร์หอม การศึกษาเรื่อง การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์   TRI 110 2 3
111 สุนันทา พัฒน์จัทร์หอม การศึกษาเรื่อง การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์   TRI 111 2 3
112 จินตนา บุญบงการ รายงานการวิจัยเรื่องการก่อสร้างอู่เรือ 2529 TRI 112 2 3
113 จินตนา บุญบงการ รายงานการวิจัยเรื่องการก่อสร้างอู่เรือ 2529 TRI 113 2 3
114 จินตนา บุญบงการ รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะผู้ประกอบอาชีพทางเรือ 2527 TRI 114 2 3
115 จินตนา บุญบงการ รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะผู้ประกอบอาชีพทางเรือ 2527 TRI 115 2 3
116 จินตนา บุญบงการ รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะผู้ประกอบอาชีพทางเรือ 2527 TRI 116 2 3
117 ตุลย์ มณีวัฒนา รายงานวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ ตอนที่1:คุณสมบัติทางไฮโดรฯ 2541 TRI 117 2 3
118 ตุลย์ มณีวัฒนา รายงานวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ ตอนที่1:คุณสมบัติทางไฮโดรฯ 2541 TRI 118 2 3
119 ตุลย์ มณีวัฒนา รายงานวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ ตอนที่1:คุณสมบัติทางไฮโดรฯ 2541 TRI 119 2 3
120 ตุลย์ มณีวัฒนา รายงานวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ ตอนที่1:คุณสมบัติทางไฮโดรฯ 2541 TRI 120 2 3
121 ตุลย์ มณีวัฒนา รายงานวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ ตอนที่1:คุณสมบัติทางไฮโดรฯ   TRI 121 2 3
122 ตุลย์ มณีวัฒนา รายงานวิจัย เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ ตอนที่1:คุณสมบัติทางไฮโดรฯ 2541 TRI 122 2 3
123 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย รายงานการวิจัยเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณความแข็งแรงของเรือ 2535 TRI 123 2 3
124 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย รายงานการวิจัยเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณความแข็งแรงของเรือ   TRI 124 2 3
125 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย,สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 125 2 3
126 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย,สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ   TRI 126 2 3
127 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย,สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 127 2 3
128 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย,สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 128 2 3
129 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย,สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 129 2 3
130 อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย,สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 130 2 3
131 อิทธิพล ปานงาม รายงานผลการประดิษฐ์เรื่อง โครงการ:ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(แอปเปิ้ล) เพื่อการเรียน/การสอนฯ 2537 TRI 131 2 3
132 อิทธิพล ปานงาม รายงานผลการประดิษฐ์เรื่อง โครงการ:ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(แอปเปิ้ล) เพื่อการเรียน/การสอนฯ 2537 TRI 132 2 3
133 อิทธิพล ปานงาม รายงานผลการประดิษฐ์เรื่อง โครงการ:ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(แอปเปิ้ล) เพื่อการเรียน/การสอนฯ 2537 TRI 133 2 3
134 คณะผู้ศึกษาแผนหลักของ JICAและสถาบันพาณิชยนาวี รายงานการศึกษาด้านตะกอนในโครงการแผนหลักสำหรับพัฒนาร่องน้ำและท่าเรือบริเวณภาคใต้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย 2544 TRI 134 2 3
135 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รายงานวิจัยเรื่องการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งในประเทศไทย 2545 TRI 135 2 4
136 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รายงานวิจัยเรื่องการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งในประเทศไทย 2545 TRI 136 2 4
137 สถาบันพาณิชยนาวี สรุปรายงานสำหรับผู้บริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 137 2 4
138 สถาบันพาณิชยนาวี สรุปรายงานสำหรับผู้บริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 138 2 4
139 สถาบันพาณิชยนาวี สรุปรายงานสำหรับผู้บริหารแนวทางการพัฒนาศักยภาพอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2540 TRI 139 2 4
140 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัยเรื่องระบบแผนการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน 2541 TRI 140 2 4
141 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัยเรื่องระบบแผนการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน   TRI 141 2 4
142 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัยเรื่องระบบแผนการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน   TRI 142 2 4
143 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัดร่วมกับสถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง 2546 TRI 143 2 4
144 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัดร่วมกับสถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง 2546 TRI 144 2 4
145 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัดร่วมกับสถาบันพาณิชยนาวี รายงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง(บทสรุปผู้บริหาร) 2546 TRI 145 2 4
146 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัดร่วมกับสถาบันพาณิชยนาวี Feasible Study of an Establishment of  Leam Chabang Shipyard Industrial Estate  (Final Report) 2003 TRI 146 2 4
147 บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัดร่วมกับสถาบันพาณิชยนาวี Feasible Study of an Establishment of  Leam Chabang Shipyard Industrial Estate (Executive Summary) 2003 TRI 147 2 4
148 สถาบันการขนส่ง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้ารายงานกรอบแผนปฏิบัติการสำรวจเต็มรูปแบบ 2548 TRI 148 2 4
149 อิทธิพล ปานงาม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่งระยะที่ 3 : ท่าเรือ 2548 TRI 149 2 4
150 อิทธิพล ปานงาม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่งระยะที่ 3 : ท่าเรือ 2548 TRI 150 2 4
151 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการขนส่งทางถนน 2548 TRI 151 2 4
152 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการขนส่งทางถนน 2548 TRI 152 2 4
153 สถาบันการขนส่ง บทสรุปของผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการขนส่งทางถนน 2548 TRI 153 2 4
154 สถาบันการขนส่ง บทสรุปของผู้บริหารโครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการขนส่งทางถนน 2548 TRI 154 2 4
155 สถาบันการขนส่ง Execeutive Summary:Deteemination of Proactive Strategies for the Liberlization of Trade in Road Transport Services 2548 TRI 155 2 4
156 สถาบันการขนส่ง Execeutive Summary:Deteemination of Proactive Strategies for the Liberlization of Trade in Road Transport Services 2548 TRI 156 2 4
157 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2548 TRI 157 2 4
158 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 2548 TRI 158 2 4
159 สถาบันการขนส่ง The Delovlopment of an Operational Plan according to International Road Agreements between Thailand and neighboring countries 2005 TRI 159 2 4
160 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจตลาดผู้สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2548 TRI 160 2 4
161 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจตลาดผู้สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ รายงานฉบับสมบูรณ์ 2548 TRI 161 2 4
162 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2548 TRI 162 2 4
163 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ รายงานฉบับสมบูรณ์ 2548 TRI 163 2 4
164 สุมาลี สุขดานนท์และคณะ รายงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์ผลกระทบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ : กรณีไทย-มาเลเซีย   TRI 164 2 4
165 Transportation institute Road network development to support and facilitate border trade between Thailand and Cambodia at Srakrew province   TRI 165 2 4
166 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า(logistic)และการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว(รายงานสำหรับผู้บริหาร)   TRI 166 2 4
167 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า(logistic)และการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว(รายงานฉบับสมบูรณ์)   TRI 167 2 4
168 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า(logistic)และการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว(ภาคผนวก)   TRI 168 2 4
157 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2548 TRI 157 2 4
158 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 2548 TRI 158 2 4
159 สถาบันการขนส่ง The Delovlopment of an Operational Plan according to International Road Agreements between Thailand and neighboring countries 2005 TRI 159 2 4
160 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจตลาดผู้สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2548 TRI 160 2 4
161 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจตลาดผู้สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ รายงานฉบับสมบูรณ์ 2548 TRI 161 2 4
162 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 2548 TRI 162 2 4
163 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ รายงานฉบับสมบูรณ์ 2548 TRI 163 2 4
164 สุมาลี สุขดานนท์และคณะ รายงานวิจัยเรื่องวิเคราะห์ผลกระทบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าและการขนส่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ : กรณีไทย-มาเลเซีย   TRI 164 2 4
165 Transportation institute Road network development to support and facilitate border trade between Thailand and Cambodia at Srakrew province 2548 TRI 165 2 4
166 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า(logistic)และการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว(รายงานสำหรับผู้บริหาร) 2548 TRI 166 2 4
167 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า(logistic)และการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2548 TRI 167 2 4
168 สถาบันการขนส่ง โครงการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า(logistic)และการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว(ภาคผนวก) 2548 TRI 168 2 4
169 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจรถยนต์ที่ใช้ก๊าซLPG(รายงานฉบับสมบูรณ์) 2548 TRI 169 2 4
170 สถาบันการขนส่ง โครงการสำรวจรถยนต์ที่ใช้ก๊าซLPG(รายงานสำหรับผู้บริหาร) 2548 TRI 170 2 4