รายงานวิจัยของสถาบันการขนส่ง  
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่ ตู้ที่ ชั้นที่
1 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 1 2 1
2 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 2 2 1
3 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 3 2 1
4 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 4 2 1
5 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา WWW-Server สำหรับ On-line GIS 2540 TRI 5 2 1
6 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่ง 2540 TRI 6 2 1
7 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริภูมิเพื่อการค้าการขนส่ง 2540 TRI 7 2 1
8 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานผลการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อนการค้าการขนส่ง 2540 TRI 8 2 1
9 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 9 2 1
10 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 10 2 1
11 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 11 2 1
12 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง 2540 TRI 12 2 1
13 อิทธิ ตันสิริสัตยวงศ์และคณะ รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อการสร้างแบบจำลองเพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าด้านการขนส่ง   TRI 13 2 1
14 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์และคณะฯ รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่งระยะที่ 2 (ภาคใต้และภาคเหนือ) 2544 TRI 14 2 1
15 อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์และคณะฯ รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการค้าการขนส่งระยะที่ 2 (ภาคใต้และภาคเหนือ) 2544 TRI 15 2 1
16 พาณิชยนาวี,สถาบัน รายงานวิจัย เรื่องการค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน 2537 TRI 16