รายงานการประชุม-สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่1/Classification ตู้ที่
1 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปี 2540  เศรษฐกิจไทย : วิกฤติ : และทางออก 2540 1 2540 12
2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฐฎร การพาณิชยนาวีไทย 2540 2 2540 12
3 คณะกรรมธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง พาณิชยนาวีไทยสู่ความเป็นเลิศได้จริงหรือ 2540 3 2540 12
4 ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ ท่าทีและการพิจารณาของเมียนมาร์ในปัญหาการเข้าร่วมเป็นภาคี "สี่เหลี่ยมทองคำ" ร่วมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนาแม่น้ำหลานซาง - แม่น้ำโขง 2540 4 2540 12
5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี รายงานการไปร่วมสัมมนา เรื่อง ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการพัฒนาอำนวยความสะดวกการขนส่งหลายรูปแบบและการค้า ครั้งที่ 3 2540 5 2540 12
6   โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยในอนาคต 2540 6 2540 12
7 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสัมมนาเรื่อง การจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ 2540 7 2540 12
8 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 2541 1 2541 12
9 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 2541 2 2541 12
10 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 2541 3 2541 12
11 คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลและข้อคิดเห็นเรื่องคลองกระ 2541 4 2541 12
12 ชมรมอาสาสมัครเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ประชาชน(อชวท.)สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯและมูลนิธิพัฒนาชุมชนเมือง การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลองกระ:สร้างงาน สร้างชาติ 2541 5 2541 12
13 กรมเจ้าท่า การสัมมนาเชิงประชาสัมพันธ์เรื่อง การตรวจควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่า 2541 6 2541 12
14 กรมเจ้าท่า การสัมมนาเชิงประชาสัมพันธ์เรื่อง การตรวจควบคุมเรือต่างประเทศในเมืองท่า 2541 7 2541 12
15 กรมอู่ทหารเรือ เอกสารสรุปผลการสัมมนาเรื่อง กองทัพเรือกับอุตสาหกรรมอู่เรือ 2541 8 2541 12
16 กรมอู่ทหารเรือ เอกสารสรุปผลการสัมมนาเรื่อง กองทัพเรือกับอุตสาหกรรมอู่เรือ 2541 9 2541 12
17 คณะนิติศาสตร์:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสัมมนาเรื่อง ความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2541 10 2541 12
18 กรมเจ้าท่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ ค.ศ.1973และพิธีสาร ค.ศ.1978 2541 11 2541 12
19   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสินค้าริมน้ำ 2541 12 2541 12
20   เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องคลองกระ:ผลผระโยชน์ยิ่งใหญ่ของไทยและโลก 2542 1 2542 12
21   เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องคลองกระ:ผลผระโยชน์ยิ่งใหญ่ของไทยและโลก 2542 2 2542 12
22 กรมศุลกากร โครงการสัมมนา มิติใหม่ศุลกากร ปี 2000 2542 3 2542 12
23 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงต่างประเทศ เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการเรื่อง คลองปานามาและการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของไทยไปยังตลาดลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 2542 4 2542 12
24 มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ ครั้งที่ 7กำลังอำนาจของไทยในศตวรรษที่ 21 2542 5 2542 12
25 มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ ครั้งที่ 7กำลังอำนาจของไทยในศตวรรษที่ 21 2542 6 2542 12
26 มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ ครั้งที่ 7กำลังอำนาจของไทยในศตวรรษที่ 21 2542 7 2542 12
27 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี การสัมมนาทางวิชาการ การกักเรือ : ปัญหาและอุปสรรค 2542 8 2542 12
28   การบรรยายและเสวรนาเรื่อง อนุสัญญา MARPOL 73/78,OPRC,CLC 1969 และ FUND 1971  2542 9 2542 12
29 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ การสัมมนาเปิดประตูสู่โลกการค้าเสรี:ประเทศไทยพร้อมหรือยัง 2542 10 2542 12
30 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบการขนส่งชายฝั่ง 2543 1 2543 12
31 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบการขนส่งชายฝั่ง 2543 2 2543 12
32 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี การประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประตูการค้าของอนุภูมิภาค 2543 3 2543 12
33 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี การประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประตูการค้าของอนุภูมิภาค 2543 4 2543 12
34 ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก เอกสารประกอบการสัมมนา E-commerce กับศักยภาพการส่งออกไทย 2543 5 2543 12
35   เอกสารประกอบการสัมมนา E-commerce กับศักยภาพการส่งออกไทย 2543 6 2543 12
36 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนพัฒนาพาณิชยนาวี 2543 7 2543 12
37   เอกสารประกอบการอบรมการเสียภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากBOIทั้งหมดหรือบางส่วน 2543 8 2543 12
38 กรมเจ้าท่า เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนแม่บทในการพัฒนาศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีและสำรวจออกแบบ 2543 9 2543 12
39 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ การสัมมนาทางวิชาการ  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทย 2543 10 2543 12
40   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องในตราส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ 2543 11 2543 12
41 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีร่วมกับโครงการสถาบันกฏหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ:ปัจจัยสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ 2544 1 2544 12
42 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ:ปัจจัยสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ 2544 2 2544 12
43 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ:ปัจจัยสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ 2544 3 2544 12
44 สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย โครงการศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางและการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถาบันรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและส่วนต่อขยาย (ครั้งที่ 1) 2544 4 2544 12
45 มหาวิทยาลัยบูรพา การสัมมนาเชิงรัฐศาสตร์ เชิงวิเคราะห์ ทางข้ามแผ่นดินและคลองคอคอดกระ 2544 5 2544 12
46   เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการจัดทำแผนหลักในการพัฒนากฏหมายพาณิชยนาวีและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2544 6 2544 12
47 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการศึกษาแนวทางการผลิตบุคลากรพาณิชยนาวี 2544 7 2544 12
48 กระทรวงการคลัง เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการศึกษาแผนการปฏิรูปสาขาขนส่ง 2544 8 2544 12
49   การสัมมนา  โครงการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการเพิ่มมาตรฐานการรับน้ำหนักรถบรรทุก 2544 9 2544 12
50 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งชายฝั่ง 2544 10 2544 12
51 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี สรุปผลการสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง การเพิ่มประสิทธิผลมาตรการคุ้มครองผู้ส่งสินค้าทางทะเล 2544 11 2544 12
52 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อเพิ่มศักยภาพ ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล 2544 12 2544 12
53 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี สรุปผลการสัมมนาระดมความเห็นเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล 2544 13 2544 12
54 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อเพิ่มศักยภาพ ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล 2544 14 2544 12
55   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ 2544 15 2544 12
56 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี การสัมมนาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง 2545 1 2545 12
57 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาธุรกิจประกันภัยทางทะเลกับการพาณิชยนาวี 2545 2 2545 12
58   เอกสารประกอบการสัมมนา เพื่อจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การรถไฟฯด้านการบริการเดินรถขนส่ง 2546 1 2546 12
59 สถาบันรหัสสากล สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตและเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 3นวตกรรมทางเทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการเพื่อโซ่อุปทานที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 2546 2 2546 12
60 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เอกสารประกอบการประชุมเวทีร่วมคิดร่วมประเมินข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถของประเทศไทย 2547 1 2547 12
61   รายงานสรุปผลการสัมมนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(Focus group) Modal shift strategy for Thailand 2548 1 2548 12
62   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องความจำเป็นที่เรือเดินทะเลต้องอยู่ในสถาบันการแบ่งชั้นเรือ N  1 N 12
63   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องความจำเป็นที่เรือเดินทะเลต้องอยู่ในสถาบันการแบ่งชั้นเรือ N  2 N 12
64   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องความจำเป็นที่เรือเดินทะเลต้องอยู่ในสถาบันการแบ่งชั้นเรือ N  3 N 12
65   เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องความจำเป็นที่เรือเดินทะเลต้องอยู่ในสถาบันการแบ่งชั้นเรือ N  4 N 12
66 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนด้านธุรกิจพาณิชยนาวี 2524 1   12
67 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนด้านธุรกิจพาณิชยนาวี 2524 2   12
68 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาเรื่อง"การขนส่งทางทะเล:ปัญหาและแนวทางแก้ไข" 2526 3   12
69 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาเรื่อง"การขนส่งทางทะเล:ปัญหาและแนวทางแก้ไข" 2526 4   12
70 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล: ความจำเป็นและผลกระทบ 2528 5   12
71 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล: ความจำเป็นและผลกระทบ 2528 6   12
72 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการต่อเรือในประเทศไทย 2529 7   12
73 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการต่อเรือในประเทศไทย 2529 8   12
74 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในทศวรรษหน้า 2532 9   12
75 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในทศวรรษหน้า 2532 10   12
76 สถาบันพาณิชยนาวี ธุรกิจประกันภัยทางทะเลจะช่วยชาติได้อย่างไร 2532 11   12
77 สถาบันพาณิชยนาวี ธุรกิจประกันภัยทางทะเลจะช่วยชาติได้อย่างไร 2532 12   12
78 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาเรื่อง การปรับธุรกิจการขนส่งทางทะเลตามร่าง พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ……….. 2534 13   12
79 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาเรื่อง การปรับธุรกิจการขนส่งทางทะเลตามร่าง พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ……….. 2534 14   12
80 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชากเรื่องการขนส่งเพื่อการค้าในอินโดจีน 2535 15   12
81 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชากเรื่องการขนส่งเพื่อการค้าในอินโดจีน 2535 16   12
82 สถาบันพาณิชยนาวี เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง  การรับขนของทางทะเล 2535 17   12
83 สถาบันพาณิชยนาวี ธุรกิจพาณิชนาวีในประเทศไทย 2535 18   12
84 สถาบันพาณิชยนาวี การสัมมนา เรื่อง ผ่าทางตันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 2536 19   12
85 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาเรื่อง การค้าบริการภายใต้การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์และอนาคตของการขนส่งทางบกของประเทศไทย 2537 20   12
86 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาเรื่อง การค้าบริการภายใต้การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์และอนาคตของการขนส่งทางบกของประเทศไทย 2537 21   12
87 สถาบันพาณิชยนาวี การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การค้าบริการภายใต้การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์และอนาคตของการขนส่งทางบกของประเทศไทย 2537 22   12
88 สถาบันพาณิชยนาวี การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธุรกิจประกันภัยทางทะเลจะช่วยชาติได้อย่างไร 2532 23   12
89 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในทศวรรษหน้า 2532 24   12
90 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในทศวรรษหน้า 2533 25   12
91 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับธุรกิจการขนส่งทางทะเลตามร่าง พรบ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.... 2534 26   12
92 สถาบันพาณิชยนาวี รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการขนส่งเพื่อการค้าในอินโดจีน 2535 27   12