หนังสืออ้างอิงภาษาไทย  เรียงตามชื่อเรื่อง
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่1/Classification ตู้ที่ ชั้นที่
1 อู่ทหารเรือ, กรม 100 ปี กรมอู่ทหารเรือ 9 ม.ค. 33 2533 1 17 1
2 ประมวล จันทร์ชีวะ 101 ศัพท์พาณิชยนาวี 2546 2 17 1
3 ประมวล จันทร์ชีวะ 101 ศัพท์พาณิชยนาวี 2546 3 17 1
4 ประมวล จันทร์ชีวะ 101 ศัพท์พาณิชยนาวี 2546 4 17 1
5 ประมวล จันทร์ชีวะ 101 ศัพท์พาณิชยนาวี 2546 5 17 1
6 ปลัดกระทรวงคมนาคม,สำนักงาน ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม - 55 17 1
7 สฤษดิคุณ,กิติยากร ม.ร.ว. คำอธิบาย ประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ 2537 6 17 1
8   คู่มือการขอใช้บริการ นำร่องรัฐบาล พ.ศ. 2541 2541 7 17 1
9   คู่มือการควบคุมเรือพาณิชย์ พ.ศ. 2542 2542 8 17 1
10 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คู่มือการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์(จำแนกตามประเภทธุรกิจ)   9 17 1
11 วิรัตน์ แหล่งสิน คู่มือการจัดการและปฏบัติงานท่าเรือบก(Containes Depot) 2537 54 17 1
12 - คู่มือการบริหารความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์อัลคาไล   56 17 1
13 ไทยเดินเรือทะเลจำกัด,บริษัท คู่มือการปฏิบัติการทางช่างกล - 10 17 1
14 นายบัญญัติ คันธา คู่มือการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 2545 11 17 1
15 บัญญัติ คันธา คู่มือการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 2545 12 17 1
16 สมาคมประกันวินาศภัย คู่มือการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 2523/2524 13 17 1
17 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือเขียนแบบต่อเรือ 2521 14 17 1
18 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือเขียนแบบต่อเรือ 2521 15 17 1
19 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือเขียนแบบต่อเรือ 2521 16 17 1
20 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือช่างซ่อมประจำเรือ(ระบบท่อทาง) 2538 17 17 1
21 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือซ่อมและหาศูนย์เพลาใบจักร 2525 18 17 1
22 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือซ่อมและหาศูนย์เพลาใบจักร 2525 19 17 1
23 กรมอู่ทหาเรือ คู่มือซ่อมและหาศูนย์เพลาใบจักร 2525 20 17 1
24   คู่มือติดต่อส่งสินค้า ปี2003-2004 2003 21 17 1
25 - คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศ  - 22 17 1
26 - คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศ ปี2534-2535 - 23 17 1
27   คู่มือนายเรือพาณิชย์ 2542 24 17 1
28   คู่มือปฎิบัติสำหรับผู้สั่งหรือนำสินค้ารัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเข้ามาจากต่างประเทศ 2527 25 17 1
29 ไทยเดินเรือทะเลจำกัด,บริษัท คู่มือปฏิบัตงานทั่วไป General handbook - 26 17 1
30 ไทยเดินเรือทะเลจำกัด คู่มือปฏิบัติงานด้านการเดินเรือ   27 17 1
31 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี,สำนักงาน คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้สั่งหรือนำสินค้ารัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเข้ามาจากต่างประเทศ 2525 28 17 1
32 ประกันวินาศภัย,สมาคม คู่มือวิชาการประกันภัย 2530 29 17 1
33 ไผทชิต  เอกจริยกร คู่มือศึกษาวิชากฏหมายพาณิชยนาวี 2538 30 17 1
34   คู่มือส่งออก 2531 31 17 1
35   คู่มือส่งออก 2531 32 17 1
36   คู่มือส่งออก 2531 33 17 1
37 - จากห้วงอวกาศสู้พื้นแผ่นดินไทยพ.ศ.2546 2546 34 17 1
38 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 2534 35 17 1
39 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 2534 36 17 1
40 ยุทธศึกษาทหารเรือ ปทานุกรม ศัพท์ทหารเรือ อังกฤษ-ไทย 2530 37 17 1
41 ยุทธศึกษาทหารเรือ ปทานุกรม ศัพท์ทหารเรือ อังกฤษ-ไทย 2530 38 17 1
42 ยุทธศึกษาทหารเรือ ปทานุกรม ศัพท์ทหารเรือ อังกฤษ-ไทย 2530 39 17 1
43 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ประมวลคำศัพท์ การเงิน การธนาคารและการลงทุน(อังกฤษ-ไทย) 2531 40 17 1
44 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการ หร้อมดัชนี 2538 41 17 1
45 พิชัยศํกดิ์ หรยางกูร พจนานุกรมโตตุลาการ พร้อมดรรชนีภาษาไทยเพื่อการหาลำฯ 2540 42 17 1
46 วินริกธ์ มีงมณีนาศ พจนานุกรมมศัพท์เศรษฐศาสตร์ 2537 43 17 1
47 ราชบัญฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย อังกฤษ-ไทย 2536 45 17 1
48 วินรักธ์ มิ่งมณีนาคิน พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ 2537 44 17 1
49 วิทย์ เที่ยงธรรม พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย(อังกฤษ) 2520 46 17 1
50 วารี พงษ์เวช พจนานุกรมอังกฤษไทยว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจ   47 17 1
51 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศัพท์การบริหาร 2538 48 17 1
52 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ศัพท์บัญญัติปิโตรเคมีและคำอธิบายย่อ   49 17 1
53 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศัพทานุกรมกิจการท่าเรือ 2532 50 17 1
54 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศัพทานุกรมกิจการท่าเรือ   51 17 1
55 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศัพทานุกรมกิจการท่าเรือ 2532 52 17 1
56 - สมุดภาพแผนที่โลก 2546 53 17 1