ระเบียบการใช้ห้องสมุดของสถาบันการขนส่ง
         ห้องสมุดสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการสืบค้นสารสนเทศบทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลข่าวสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากฐานข้อมูลต่างประเทศในรูปแบบฐานข้อมูลออนเไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอมเพื่อการค้นคว้า วิจัย โดยจัดบริการให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. ห้องสมุดเปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (หยุดพักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.) ปิดบริการวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ห้องสมุดเปิดบริการให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก
3. นิสิต อาจารย์ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ออกนอกห้องสมุด
4. หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ วารสาร โสตทัศนอุปกรณ์ และงานวิจัยของสถาบันฯ ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทผู้ใช้บริการจำนวนหนังสือ(เล่ม)ระยะเวลา(สัปดาห์)อัตราค่าปรับ(บาท)
นิสิต323 บาท/เล่ม/วัน
บุคลากรของจุฬาฯ(ข้าราชการ/พนักงานฯ)333 บาท/เล่ม/วัน
อาจารย์533 บาท/เล่ม/วัน
หมายเหตุ : หนังสือจอง (Reserve) ยืมได้ครั้งละ 3 วัน และเสียค่าปรับวันละ 10 บาท/เล่ม/วัน

ขั้นตอนการใช้บริการของห้องสมุดสถาบันการขนส่ง
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามบรรณารักษ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-7445