วารสารภาษาไทย

วารสารภาษาต่างประเทศ

- Air Freight Logistics

- Customs Import-Export

- Logistics Digest

- Logistics Manager

- Logistics Thailand

- Logistics Time

- Productivity World

- Purchasing

- Sasin Journal of Management

- Thai commerce: หอการค้าไทยฯ

- การค้าโลก

- การจัดการภาครัฐและเอกชน

- การประกันภัย

- กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

- จุฬาลงกรณ์รีวิว

- นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

- นาวิการธิปัตย์สาร

- ผู้ส่งออก

- พาณิชยศาสตร์บูรพาปริทรรศน์

- ส่งเสริมการลงทุน

- ส.อ.ท.Industry Focus

- สมาคมขนส่งสินค้า

- หมอเรือ

- Airport International

- IMO News

- Playload Asian

- Preview Singapore

- PSA@the Helm

 

[งานวิจัย][วิทยานิพนธ์][วารสาร][รายงาน]

bartheater.gif (37341 bytes)

สงวนลิขสิทธิ์  ©  พ.ศ.2540 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th