หนังสือจองภาษาไทยเรียงตามชื่อเรื่อง
  ชื่อผู้แต่ง/Author ชื่อเรื่อง/Title ปีพิมพ์ เลขหมู่1/Classification จำนวนหน้า ตู้ที่ ชั้นที่ NO.
1 ปรีชา พันธุมสินชัย ERP เผยวิธีทำจริง 2547 RES.TS 176.00 ป467อ2547 320 1 1 19
2 อรุณ บริรักษ์ Logistics : Case Study In Thailand 2545 RES.HD 37.00 .T5อ399ล2545ฉ1 180 1 1 1
3 อรุณ บริรักษ์ Logistics : Case Study In Thailand 2545 RES.HD 37.00 .T5อ399ล2545ฉ2 180 1 1 2
4 อรุณ บริรักษ์ Logistics: Case study in Thailand 2546 RES.HD 37.00 .T5อ399ล2546ล.2ฉ.2 190 1 1 3
5 ทสึโมมุ อราคิ : รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ แปล Supply Chain & Logistics : ทฤษฎีและตัวอย่างจริง 2547 RES.HD 38.50 อ391ซ2547 245 1 1 8
6 อรุณ บริรักษ์ Warehouse: การบริหารการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย 2547 RES.HD 38.50 อ399ว2547ฉ.1 185 1 1 9
7 อรุณ บริรักษ์ Warehouse: การบริหารการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย 2547 RES.HD 38.50 อ399ว2547ฉ.2 185 1 1 10
8 วิทยา สุหฤทดำรง,เรียบเรียง การจัดการโซ่อุปทาน 2545 RES.HF 5415.13 ช321ก2545 465 1 1 17
9 Lambert, Douglas M.แลมเบอร์,เดาก์ลัส เอ็ม,กมลชนก แปล การจัดการโลจิสติกส์ 2544 RES.HD 38.50 ล951ก2544 250 1 1 5
10 Lambert Douglas M.แลมเบอร์,เดาก์ลัส เอ็ม,กมลชนก แปล การจัดการโลจิสติกส์ 2544 RES.HD 38.50 ล951ก2544ล.2 250 1 1 6
11 อดุลย์ จาตุรงคกุล การจัดซื้อ: Purchasing 2544 RES.HF 5437.00 อ133จ2544 300 1 1 18
12 โกศล  ดีศิลธรรม การบริหารสินค้าคงคลัง จากคลังสินค้าสู่ศูนย์กระจายสินค้า 2547 RES.HD 38.50 ก-ด2547 180 1 1 11
13 โกศล ดีศีลธรรม เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในโลกธุรกิจยุคใหม่=Logistics & Supply Chain : Management in the new economy 2547 RES.HD 38.50 ก961ท2547 180 1 1 4
14 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แนวทางการสร้างห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ   RES.HD 9866 T522549   1 1 12
15 ตระกูล พุ่มเสนาะ เรื่องของเรือ : Rule of Shipping & Logistics 2547 RES.HE 964.50 .T5ต146ร2547 198 1 1 16
16 วิทยา สุหฤทดำรง ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน อธิบายได้...ง่ายนิดเดียว 2546 RES.HD 38.50 ว582ล2546 250 1 1 7
17 คำนาย อภิปรัชญาสกุล โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 2546 RES.HE 38.50 ค357ล2546 320 1 1 13
18 วิทยา สุหฤทดำรง วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2546 RES.HE 38.50 ว582ว2546 150 1 1 14
19 วิทยา สุหฤทดำรง วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 2547 RES.HE 38.50 ว582ว2547 150 1 1 15