ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารการขนส่งและโลจิสติกส์
TransLog: Journal of Transportation and Logistics

วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า"วารสารสถาบันพาณิชยนาวี" ตามชื่อของสถาบัน ต่อมาเมื่อปี 2545 สถาบันฯได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการวิจัยให้ครอบคลุมครบวงจร และเปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันการขนส่ง" จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น "วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์" ตามไปด้วย
วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นวารสารรายปี ผลิตเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ผลการศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัย และการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง (Transportation) โลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 จึงขอเชิญชวนนักวิชาการท่านที่สนใจเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ เขียนบทความและจัดส่งมาเพื่อให้คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ได้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพให้เหมาะสมเพื่อนำลงในวารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับใช้เป็นองค์ความรู้อ้างอิงให้กับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป โดยส่งบทความให้ทางสถาบันฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
รายละเอียดการจัดทำรูปแบบและวิธีการส่งบทความ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง E-mail: psunanta@chula.ac.th เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2218-7448


สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-7444-45, 0-2218-7450 ; โทรสาร : 0-2218-7446
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2557
หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th