วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (TransLog: Journal of Transportation and Logistics)


     
วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์
เป็นวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ผลการศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัย และพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง (Transportation) โลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณภาพให้เหมาะสมสำหรับใช้เป็นองค์ความรู้อ้างอิงกับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป มีกำหนดออกปีละ 1 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี (และอาจมีฉบับพิเศษออกเพิ่มเติมปลายปีตามโอกาส) ทั้งนี้ได้ออกตีพิมพ์มาตั้งแต่พ.ศ. 2539 โดยใช้ชื่อ "วารสารสถาบันพาณิชยนาวี" เปลี่ยนชื่อเป็นวารสารการขนส่ง ในปี พ.ศ.2547 และเปลี่ยนชื่อเป็นวารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ในปีพ.ศ. 2551
  วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาด้านการขนส่ง การจัดการด้านโลจิสติกส์ การบริหารห่วงโซ่อุปทานตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทย ให้มีความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม โดยมีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ

 
บรรณาธิการบริหาร
รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง

บรรณาธิการ
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
นางสาวพันวา นาคจรูญ

ประสานงาน
นางสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.วันชัย มีชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ชยันติ ไกรกาญจน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสุมาลี สุขดานนท์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.วิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร