ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของชาติ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในงานการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561 ให้กับนายทหารที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th