การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น สถาบันการขนส่ง ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพภายในตามแบบสกอ.ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการขนส่ง ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ ประธานกรรมการ (ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย กรรมการ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) และคุณสุคนธา ทองบริสุทธิ์ ผู้สังเกตการณ์ จากฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบันฯและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th