การประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อระบบรางให้กับนักธุรกิจและชุมชนชาวเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 60 สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อระบบรางให้กับนักธุรกิจและชุมชนชาวเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย โดย รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการ, รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการ, และคุณภคิน คัมภิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟ เนื่องจากพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยนั้น ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญทางโลจิสติกส์ทั้งทางถนนและทางรางของไทย และน่าจะมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ในการนี้มีผู้แทนชุมชนเข้ารับฟังกว่า 20 ท่าน และได้อภิปรายถึงข้อดีและผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนหากมีโครงการศูนย์กระจายสินค้านี้เกิดขึ้น การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ต่อชุมชนของสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2560 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์มาที่ tri@chula.ac.th